Hoạt động trọng tâm của Bộ trong tuần từ ngày 05/5 đến 11/5/2014

06/05/2014
 

 

1. Xây dựng, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo các đề án, văn bản: Luật Công chứng (sửa đổi); Nghị định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; Nghị định về hòa giải thương mại; Đề án liên thông đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - đăng ký cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú; Báo cáo tổng kết thực hiện Điều 22 Luật quốc tịch Việt Nam 2008.

            2. Tiếp xã giao Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nhật Bản.

            3. Tổ chức các hội nghị: Hội nghị về lồng ghép bình đẳng giới trong xây dựng pháp luật; Hội nghị tập huấn công tác kiểm soát thủ tục hành chính; Hội nghị cán bộ chủ chốt các đơn vị thuộc Bộ về công tác cán bộ.