Hoạt động trọng tâm của Bộ trong tuần từ ngày 19/5 đến 25/5/2014

20/05/2014
 

1. Xây dựng, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo các đề án, văn bản: Luật Báo chí; Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành Điều 92 Bộ luật Tố tụng dân sự; Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức là công chứng viên; Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 01 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan tư pháp địa phương; Đề án xây dựng Bộ pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.

            2. Tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 04 năm thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản.