Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong THPL về XLVPHC

09/03/2016
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 7274/VPCP-PL ngày 14/09/2015 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp đã ban hành Báo cáo số 13/BC-BTP ngày 22/01/2016 về việc giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC), trong đó tập trung vào các vấn đề (i) phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính tại các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính; (ii) bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; (iii) sửa đổi, bổ sung Nghị định số 81/2013/NĐ-CP và các nghị định khác quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật XLVPHC; đồng thời đề xuất một số nội dung trong các quy định của Luật XLVPHC cần kiến nghị Quốc hội sửa đổi, bổ sung.
Ngày 01/03/2016, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 1304/VPCP-PL thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với Báo cáo số 13/BC-BTP. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các cơ quan được giao chủ trì xây dựng, thẩm tra dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính cần nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý của các Bộ, ngành và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp; đồng thời, các Bộ, ngành cần khẩn trương rà soát phương án cụ thể sửa đổi, bổ sung các quy định về phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các chức danh có thẩm quyền; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các phương án sửa đổi, bổ sung các quy định tại các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính hiện hành thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý. Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Công Thương nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý trùng lặp, chồng chéo để trình Chính phủ quyết định về Nghị định quy định chi tiết Luật Cạnh tranh và 03 Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa; dầu khí, xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng.
Nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình tổ chức THPL về XLVPHC, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung Luật XLVPHC, trình Chính phủ cho ý kiến vào tháng 07/2017 và xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 81/2013/NĐ-CP, trình Chính phủ xem xét, ban hành vào tháng 08/2016. Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Tư pháp chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất, trình Chính phủ để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về những quy định chưa rõ trong Luật XLVPHC nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý nhà nước, thực tiễn thi hành pháp luật.
Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật