Bắc Giang: Ban hành Kế hoạch quản lý xử lý vi phạm hành chính năm 2016

12/01/2016
Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) năm 2012 và Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật XLVPHC, ngày 31/12/2015, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch số 3765/KH-UBND về thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trên địa bàn tỉnh năm 2016.
 

Theo nội dung Kế hoạch, việc thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về XLVPHC gồm 4 nội dung lớn như sau:

Thứ nhất, hoàn thiện pháp luật về XLVPHC. Đối với nội dung này thì các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, UBND cấp xã, các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn có trách nhiệm thường xuyên rà soát, theo dõi việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về XLVPHC để kịp thời phát hiện các quy định không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn gửi Sở Tư pháp tổng hợp, tham mưu xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý.

Thứ hai, phổ biến pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ: các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thường xuyên phổ biến các quy định pháp luật về XLVPHC cho đội ngũ cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ này và các tổ chức, doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh với nội dung và hình thức phù hợp với từng đối tượng. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về XLVPHC cho đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện, tham mưu công tác này trên địa bàn.

Thứ ba, kiểm tra việc thi hành pháp luật về XLVPHC. Đối với nội dung này, trong năm 2016 tỉnh sẽ tiến hành 02 đợt kiểm tra liên ngành việc thi hành pháp luật về XLVPHC: đợt 1 kiểm tra liên ngành việc thi hành pháp luật về XPVPHC trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, dự kiến thực hiện xong trong Quý II; đợt 2 Kiểm tra liên ngành việc thực hiện các quy định pháp luật về biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, dự kiến thực hiện xong trong Quý III. Ngoài ra, tỉnh sẽ tổ chức kiểm tra việc thi hành pháp luật về XLVPHC theo chuyên đề, địa bàn và kiểm tra đột xuất.

Thứ tư, phối hợp thanh tra việc thi hành pháp luật về XLVPHC. Theo nội dung kế hoạch thì việc phối hợp thanh tra thi hành pháp luật về XLVPHC giữa Sở Tư pháp với các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn, UBND các huyện, thành phố được thực hiện theo quy định tại Điều 9 Quyết định số 462/2014/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Bên cạnh đó, Kế hoạch đã xác định cụ thể trách nhiệm của Sở Tư pháp, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong việc chủ trì, phối hợp để thực hiện có hiệu quả công tác này./.

Nguyễn Thị Hiên