Khánh Hòa: Tăng cường công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

21/12/2015
Nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các Sở, Ban ngành, UBND cấp huyện, cấp xã trong việc trao đổi, cung cấp thông tin về xử lý vi phạm hành chính để phục vụ cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính, ngày 15/12/2015, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3611/QĐ-UBND về Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2016 trên địa bàn.
 

Kế hoạch gồm các nội dung chính sau: tập trung tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP, Nghị quyết số 24/2012/QH13 của Quốc hội về việc thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án xây dựng tổ chức bộ máy, biên chế triển khai thực hiện quản lý thống nhất công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về xử phạt vi phạm hành chính, thống kê báo cáo, xây dựng cơ sở dữ liệu về xử phạt vi phạm hành chính, nội dung kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính do công chức tư pháp – hộ tịch, Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện thực hiện đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

Về công tác thanh tra, kiểm tra về xử lý vi phạm hành chính, Kế hoạch nêu rõ: Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để tổ chức thực hiện kiểm tra liên ngành tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra công tác quản lý về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương.

Đồng thời, Sở Tư pháp cũng được giao tham mưu UBND tỉnh xây dựng cơ sở dữ liệu về xử phạt vi phạm hành chính và tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban ngành, UBND cấp huyện có trách nhiệm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; tăng cường hoạt động kiểm tra, thanh tra, báo cáo về xử lý vi phạm hành chính…

Ngọc Minh