Trường Trung cấp Luật Tây Bắc

06/07/2017

Theo Quyết định số 09/QĐ-BTP ngày 05 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Trung cấp Luật Tây Bắc , Trường Trung cấp Luật Tây Bắc có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức như sau:

I. Vị trí và chức năng

Trường Trung cấp Luật Tây Bắc (sau đây gọi tắt là Trường) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Tư pháp, có chức năng đào tạo trung cấp luật; tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho công chức, viên chức ngành Tư pháp và nghiên cứu khoa học pháp lý.

Trường chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp, sự quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sự quản lý hành chính của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La.

Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng và có trụ sở chính tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp kế hoạch công tác dài hạn, trung hạn, hàng năm và chiến lược phát triển nhà trường phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục và quy hoạch mạng lưới các trường trung cấp chuyên nghiệp của Nhà nước; tham gia xây dựng chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành Tư pháp.

2. Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch về tổ chức bộ máy, biên chế, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và quản lý đội ngũ công chức, viên chức của Trường theo quy định của pháp luật và sự phân cấp của Bộ Tư pháp.

3. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng các đề án, văn bản về đào tạo để Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành.

4. Xây dựng và ban hành chương trình đào tạo; tổ chức biên soạn và lựa chọn giáo trình, tài liệu giảng dạy và học tập chính thức trong nhà trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; quản lý người học và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình giáo dục.

5. Xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh, tổ chức giảng dạy, học tập, quản lý quá trình đào tạo, công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định.

6. Tự đánh giá chất lượng giáo dục và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục của cơ quan có thẩm quyền về kiểm định chất lượng giáo dục; xây dựng hệ thống giám sát và đánh giá chất lượng giáo dục.

7. Chủ trì, phối hợp tổ chức nghiên cứu khoa học, thực hiện gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng đào tạo, bao gồm: Xác định và thực hiện các chiến lược, định hướng, kế hoạch nghiên cứu khoa học dài hạn, trung hạn và ngắn hạn; huy động các nguồn lực phục vụ công tác nghiên cứu khoa học; tổ chức cho các tập thể, công chức, viên chức và học sinh trong Trường thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học; hợp tác, liên kết khoa học với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu ở trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Tư pháp; tổ chức ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào các hoạt động của Trường.

8. Tổ chức biên soạn chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng và tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức của ngành Tư pháp; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải cho Tổ viên Tổ hòa giải và thực hiện các nhiệm vụ bồi dưỡng khác khi được giao.

9. Tổ chức thực hiện các hoạt động tư vấn pháp luật cho cơ quan, tổ chức, cá nhân và hoạt động trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và năng lực của Trường.

10. Xây dựng và phát triển hệ thống thông tin, thư viện và các trang thiết bị hiện đại, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và tư vấn pháp luật.

11. Thực hiện hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trong việc đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học theo quy định của pháp luật và theo sự phân cấp của Bộ Tư pháp.

12. Thực hiện công khai cam kết về chất lượng đào tạo và công khai về chất lượng đào tạo thực tế, về điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo và về thu, chi tài chính theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

13. Ban hành các quy định, quy chế quản lý nội bộ phù hợp với các quy định hiện hành.

14. Huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực tài chính nhằm thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật và sự phân cấp của Bộ Tư pháp.

15. Thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, kế toán của Trường theo quy định của pháp luật và sự phân cấp của Bộ Tư pháp.

16. Được nhà nước giao đất, cho thuê đất, giao hoặc cho thuê cơ sở vật chất; được miễn, giảm thuế; vay tín dụng; quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị của Trường theo quy định của pháp luật.

17. Giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong hoạt động của Trường theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Tư pháp; thực hiện công tác thanh tra đào tạo theo quy định của pháp luật.

18. Tổ chức và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng công chức, viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Tư pháp.

19. Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường, xây dựng nếp sống văn hóa và môi trường sư phạm trong nhà trường.

20. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Tư pháp giao.

III. Cơ cấu tổ chức, biên chế và số lượng người làm việc

1. Cơ cấu tổ chức

a) Hội đồng trường

Hội đồng trường là tổ chức chịu trách nhiệm quyết định về phương hướng hoạt động của nhà trường, huy động và giám sát việc sử dụng các nguồn lực dành cho nhà trường, gắn nhà trường với cộng đồng xã hội, bảo đảm thực hiện mục tiêu giáo dục.

Hội đồng trường gồm có Chủ tịch Hội đồng, 01 Phó Chủ tịch Hội đồng và các uỷ viên.

Hội đồng trường được tổ chức và hoạt động theo quy định tại Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và các quy định của pháp luật có liên quan.

b) Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng

Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm quản lý và điều hành các hoạt động của nhà trường theo quy định của Luật Giáo dục, Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và các quy định của pháp luật có liên quan. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Phó Hiệu trưởng có chức năng giúp việc Hiệu trưởng, được Hiệu trưởng phân công trực tiếp quản lý một hoặc một số lĩnh vực, nhiệm vụ công tác; chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về những lĩnh vực công tác được phân công. Số lượng Phó Hiệu trưởng của Trường không quá 03 người.

Nhiệm kỳ của Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng được thực hiện theo quy định tại Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

c) Hội đồng tư vấn

Các hội đồng tư vấn được thành lập theo quyết định của Hiệu trưởng. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thời gian hoạt động, số lượng thành viên của các hội đồng này do Hiệu trưởng quy định.

d) Các đơn vị trực thuộc Trường

- Khoa Giáo dục chính trị, thể chất và văn hoá;

- Khoa Đào tạo cơ bản;

- Khoa Đào tạo nghiệp vụ;

- Phòng Đào tạo và Công tác học sinh;

- Phòng Tổ chức - Hành chính và Thư viện;

- Phòng Tài chính - Kế toán;

- Phòng Quản trị.

Việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các đơn vị trực thuộc Trường do Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Tây Bắc quyết định sau khi Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt chủ trương.

Việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các đơn vị dịch vụ của Trường do Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Tây Bắc quyết định theo quy định của pháp luật về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy đối với các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công lập.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác giữa các đơn vị trực thuộc Trường do Hiệu trưởng quy định.

đ) Tổ chức cơ sở Đảng Cộng sản Việt Nam và các tổ chức đoàn thể quần chúng

- Tổ chức cơ sở Đảng Trường Trung cấp Luật Tây Bắc;

- Công đoàn Trường Trung cấp Luật Tây Bắc;

- Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Trung cấp Luật Tây Bắc;

- Hội Học sinh Trường Trung cấp Luật Tây Bắc;

- Các Tổ chức xã hội khác.

Tổ chức cơ sở Đảng, các đoàn thể và các tổ chức xã hội của Trường được thành lập, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Đảng, Điều lệ của các đoàn thể, tổ chức xã hội và theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

2. Biên chế và số lượng người làm việc

a) Biên chế công chức, viên chức và và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Trường do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định trên cơ sở Đề án vị trí việc làm của Trường đã được thẩm định, phê duyệt.

b) Số lượng người làm việc tại các đơn vị trực thuộc theo điểm d khoản 1 Điều này do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định phân bổ trên cơ sở đề nghị của Hiệu trưởng và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ theo quy định của pháp luật.

c) Số lượng người làm việc tại các đơn vị dịch vụ do Hiệu trưởng quyết định theo quy định của pháp luật về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý và sử dụng công chức, viên chức và người lao động đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Tư pháp.

IV. Trách nhiệm và mối quan hệ công tác

Trách nhiệm và mối quan hệ công tác giữa Trường với Lãnh đạo Bộ, các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, các Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức và cá nhân khác có liên quan được thực hiện theo Quy chế làm việc của Bộ Tư pháp và các quy định cụ thể sau:

1. Trường chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng và Thứ trưởng được Bộ trưởng phân công phụ trách, có trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về kết quả giải quyết công việc được giao.

2. Trường là đầu mối giúp Lãnh đạo Bộ thực hiện quan hệ với Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức khác trong lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Trường.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 2 Quyết định này, nếu phát sinh những vấn đề có liên quan đến các đơn vị thuộc Bộ thì Trường có trách nhiệm chủ trì trao đổi với các đơn vị đó để giải quyết.

Khi có yêu cầu của các đơn vị thuộc Bộ về việc giải quyết các vấn đề có liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Trường thì Trường có trách nhiệm phối hợp giải quyết.

Trường hợp phát sinh vấn đề vượt quá thẩm quyền hoặc có ý kiến khác nhau giữa Trường với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ thì Hiệu trưởng có trách nhiệm báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng phụ trách trực tiếp.

4. Quan hệ công tác giữa Trường và một số đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp

a) Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng và thực hiện các đề án, chương trình, kế hoạch công tác về tổ chức, biên chế, quy hoạch, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và quản lý sử dụng đội ngũ công chức, viên chức của Trường; về quy mô tuyển sinh và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ pháp luật theo quy định của pháp luật và sự phân cấp của Bộ Tư pháp.

b) Chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính xây dựng và thực hiện các kế hoạch, dự toán ngân sách nhà nước và các hoạt động tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật.

c) Chủ trì, phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Trường theo quy định của pháp luật và sự phân cấp của Bộ Tư pháp.

d) Phối hợp với các cơ sở đào tạo trong ngành Tư pháp về việc đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học; tạo điều kiện để giáo viên của Trường tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học, trao đổi kinh nghiệm thuộc phạm vi quản lý của Trường.

đ) Chủ trì, phối hợp với Viện Khoa học pháp lý xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch nghiên cứu khoa học theo quy định của pháp luật và sự phân cấp của Bộ Tư pháp.

e) Phối hợp với các đơn vị khác thuộc Bộ thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và quy chế làm việc của Bộ Tư pháp.

5. Quan hệ công tác giữa Trường với các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, các ngành liên quan, Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La và chính quyền địa phương được thực hiện theo quy định của pháp luật.

 

- Địa chỉ: Tổ 3, P.Chiềng Sinh, TP Sơn La, Tỉnh Sơn La

- Điện thoại: 0223.799939

- Fax: 0223.799996​​