Tạp chí Dân chủ và Pháp luật

06/07/2017

Theo quy định tại Quyết định số 1244/QĐ-BTP ngày 09 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức như sau:

1. Chức năng

a) Tạp chí Dân chủ và Pháp luật (sau đây gọi là Tạp chí) là cơ quan ngôn luận của Bộ Tư pháp, thực hiện chức năng thông tin và là diễn đàn nghiên cứu, trao đổi về khoa học pháp lý, thông tin lý luận, nghiệp vụ và thực tiễn trong xây dựng, thực hiện pháp luật và hoạt động tư pháp, góp phần tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước, đáp ứng nhu cầu của nhân dân về nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật, tăng cường pháp chế, phát huy dân chủ, thực hiện công bằng xã hội, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tạp chí chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Bộ Tư pháp và chịu sự quản lý nhà nước về báo chí của Bộ Thông tin - Truyền thông.

b) Tạp chí là đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp, có trụ sở tại thành phố Hà Nội, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản tại kho bạc nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Xây dựng, trình Bộ trưởng phê duyệt kế hoạch hoạt động dài hạn, 5 năm và hàng năm của Tạp chí; tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm và hàng năm của Ngành Tư pháp;

2. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng các đề án, dự thảo văn bản về tổ chức và hoạt động của Tạp chí; tham gia xây dựng, thẩm định, góp ý các dự án, dự thảo văn bản khác do Bộ trưởng giao;

3. Tổ chức thực hiện kế hoạch, đề án, văn bản sau khi được Bộ trưởng phê duyệt và các văn bản pháp luật liên quan đến tổ chức, hoạt động của Tạp chí;

4. Tổ chức biên tập, xuất bản, phát hành tạp chí định kỳ, chuyên đề và các ấn phẩm khác phù hợp với tôn chỉ, mục đích, chức năng, kế hoạch đã được phê duyệt và giấy phép hoạt động của Tạp chí do cơ quan có thẩm quyền cấp;

5. Tổ chức các diễn đàn trao đổi về khoa học pháp lý, thông tin lý luận, nghiệp vụ và thực tiễn trong xây dựng, thực hiện pháp luật và hoạt động tư pháp;

6. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phản ánh, hướng dẫn dư luận xã hội về xây dựng, thực hiện pháp luật và hoạt động tư pháp thông qua hoạt động của Tạp chí;

7. Phát hiện, nêu gương các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, nhân tố mới trong xây dựng, thực hiện pháp luật và hoạt động tư pháp; đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực xã hội khác;

8. Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học trong phạm vi được giao; tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, toạ đàm, góp phần làm rõ những vấn đề về lý luận và thực tiễn trong xây dựng, thực hiện pháp luật và hoạt động tư pháp;

9. Thực hiện các hoạt động kinh doanh, dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tạp chí theo quy định của pháp luật;

10. Thực hiện hợp tác quốc tế trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ;

11. Tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phổ biến giáo dục pháp luật theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ;

12. Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và quản lý cán bộ, viên chức, cộng tác viên và người lao động của Tạp chí theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ;

13. Giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động của Tạp chí theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ;

14. Thực hiện chế độ tài chính, kế toán và quản lý tài sản của Tạp chí theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ;

15. Sơ kết, tổng kết; thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về tổ chức và hoạt động của Tạp chí theo quy định;

16. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật hoặc do Bộ trưởng giao.

3. Cơ cấu tổ chức

a) Lãnh đạo Tạp chí:

Lãnh đạo Tạp chí gồm Tổng biên tập và không quá 03 (ba) Phó Tổng biên tập.

b) Các tổ chức trực thuộc Tạp chí:

- Ban Biên tập;

- Ban Thư ký toà soạn;

- Phòng Trị sự.

​​- Điện thoại: 04.62739736

- Thư điện tử: tcdcpl@moj.gov.vn

 ​​