Tạp chí Dân chủ và Pháp luật

29/06/2023

Theo quy định tại Quyết định số 1234/QĐ-BTP  ngày 29 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức như sau:
I. Vị trí và chức năng
1. Tạp chí Dân chủ và Pháp luật là cơ quan ngôn luận của Bộ Tư pháp, thực hiện chức năng thông tin về khoa học pháp lý, thông tin lý luận, nghiệp vụ và thực tiễn trong xây dựng, thi hành pháp luật và công tác tư pháp; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước, đáp ứng nhu cầu xã hội về nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật và hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật, phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Tạp chí Dân chủ và Pháp luật (sau đây gọi là Tạp chí) chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Bộ Tư pháp và sự quản lý nhà nước về báo chí của Bộ Thông tin và Truyền thông, định hướng hoạt động của Ban Tuyên giáo Trung ương.
2. Tạp chí là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tư pháp, có tư cách pháp nhân, có trụ sở tại thành phố Hà Nội, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.
3. Tạp chí có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là Journal of Democracy and Law (viết tắt là JDL).
II. Nhiệm vụ và quyền hạn
Tạp chí có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
1. Xây dựng, trình Bộ trưởng chương trình, kế hoạch, đề án, dự thảo văn bản thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành; tham gia xây dựng, góp ý các dự án, dự thảo văn bản theo phân công của Lãnh đạo Bộ hoặc theo yêu cầu của các đơn vị thuộc Bộ, đơn vị thuộc các Bộ, ngành khác có liên quan.
2. Xây dựng, trình Bộ trưởng phê duyệt kế hoạch công tác dài hạn, 05 năm và hàng năm của Tạp chí; tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 05 năm và hàng năm của ngành Tư pháp.
3. Tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách, chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch, dự án, đề án, văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí. 
4. Tổ chức sản xuất các ấn phẩm tạp chí in, tạp chí điện tử và các ấn phẩm khác phù hợp với tôn chỉ, mục đích và quy định của pháp luật.
5. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các hoạt động xây dựng, thi hành pháp luật, công tác tư pháp thông qua công tác xuất bản các ấn phẩm tạp chí in và tạp chí điện tử, góp phần hoàn thiện pháp luật, xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 
6. Phản ánh, hướng dẫn dư luận xã hội; tổ chức các diễn đàn, hội nghị, hội thảo, tọa đàm trao đổi, phản biện về khoa học pháp lý, thông tin lý luận, nghiệp vụ và thực tiễn trong hoạt động xây dựng, thi hành pháp luật, công tác tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nghiên cứu, phản biện, đánh giá, phổ biến kiến thức, thông tin khoa học pháp lý theo quy định của pháp luật.
7. Phát hiện, nêu gương các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, nhân tố mới trong xây dựng, thi hành pháp luật và công tác tư pháp; đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực trong xã hội.
8. Thực hiện các hoạt động liên kết, kinh doanh, dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, theo đúng tôn chỉ, mục đích của Tạp chí và quy định pháp luật.
9. Tổ chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; nghiên cứu khoa học; tham gia đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí.
10. Thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra nội bộ, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí theo quy định pháp luật và phân cấp của Bộ.
11. Thực hiện sơ kết, tổng kết, chế độ báo cáo, thống kê trong lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí.
12. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí theo quy định pháp luật và phân cấp của Bộ.
13. Thực hiện công tác cải cách hành chính; công tác văn thư, lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước và an toàn an ninh mạng; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí theo quy định pháp luật và phân cấp của Bộ.
14. Thực hiện chế độ tài chính, kế toán; quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định pháp luật và của Bộ.
15. Tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, số lượng người làm việc, viên chức, người lao động của Tạp chí theo quy định pháp luật và phân cấp của Bộ.
16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.
III. Cơ cấu tổ chức và biên chế
1. Cơ cấu tổ chức của Tạp chí gồm:
a) Lãnh đạo Tạp chí:
Lãnh đạo Tạp chí gồm có Tổng biên tập và các Phó Tổng biên tập. Số lượng Phó Tổng biên tập thực hiện theo quy định của pháp luật và của Bộ.
Tổng biên tập chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tạp chí.
Các Phó Tổng biên tập giúp Tổng biên tập quản lý, điều hành hoạt động của Tạp chí; được Tổng biên tập phân công trực tiếp quản lý, chỉ đạo một số lĩnh vực, nhiệm vụ công tác của Tạp chí; chịu trách nhiệm trước Tổng biên tập và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công.
b) Các tổ chức thuộc Tạp chí:
- Ban Biên tập và Thư ký tòa soạn;
- Ban Tạp chí điện tử;
- Phòng Hành chính - Trị sự.
Việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các tổ chức thuộc Tạp chí do Bộ trưởng quyết định trên cơ sở đề nghị của Tổng biên tập Tạp chí Dân chủ và Pháp luật và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác giữa các tổ chức thuộc Tạp chí do Tổng biên tập Tạp chí quy định.
c) Căn cứ vào yêu cầu công việc và điều kiện cụ thể, Tổng biên tập Tạp chí có thể thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp, văn phòng đại diện thuộc Tạp chí sau khi được Bộ trưởng phê duyệt theo quy định pháp luật. 
2. Số lượng người làm việc của Tạp chí thực hiện theo quy định của pháp luật.

​​- Điện thoại: 04.62739736

- Thư điện tử: tcdcpl@moj.gov.vn

 ​​