UBND tỉnh Bắc Giang ban hành các Kế hoạch về lĩnh vực Tư pháp

11/01/2017
Ngày 20/12/2016, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành 07 kế hoạch về công tác Tư pháp ở các lĩnh vực: kiểm tra, rà soát văn bản; kiểm soát thủ tục hành chính; công tác pháp chế; bồi thường nhà nước; theo dõi tình hình thi hành pháp luật; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
Các Kế hoạch nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung nhiệm vụ, biện pháp triển khai, thời gian thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức thực hiện. Nội dung nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong từng kế hoạch đã bám sát các quy định của pháp luật, tình hình thực tiễn và căn cứ vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2017 như:
Đối với công tác kiểm tra, rà soát văn bản,  Kế hoạch số 4083/KH-UBND đã xác định nội dung kiểm tra theo thẩm quyền văn bản QPPL, văn bản có chứa QPPL do HĐND, UBND các huyện thành phố ban hành trong các lĩnh vực: tài nguyên môi trường, y tế, lao động - thương binh và xã hội, khoa học và công nghệ, công thương; rà soát văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành trong các lĩnh vực: tài chính, thuế, tài nguyên và môi trường, y tế, lao động - thương binh và xã hội, khoa học và công nghệ, công thương.
Đối với công tác kiểm soát thủ tục hành chính, Kế hoạch số 4082/KH-UBND xác định rà soát 24 thủ tục hành chính và nhóm thủ tục hành chính thuộc 07 lĩnh vực: Giao thông vận tải; Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch và Đầu tư; Lao động, Thương binh và Xã hội; Tài nguyên và Môi trường; Tư pháp; Y tế với mục tiêu rà soát, phát hiện để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ các quy định về thủ tục hành chính không cần thiết, không phù hợp, không đáp ứng nguyên tắc về quy định, thực hiện thủ tục hành chính; cắt giảm tối thiểu 15% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian tối thiểu 20% đối với từng nhóm thủ tục hành chính, quy định có liên quan. Kế hoạch số 4084/KH-UBND về kiểm soát thủ tục hành chính 2017 đã xác định các nội dung chính như: Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; kiểm soát việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh (khi được giao); kiểm soát việc công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành, địa phương; nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; rà soát các quy định, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định; kiểm tra, tự kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính; tổ chức đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý.
Trong công tác quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Kế hoạch số 4091/KH-UBND đã xác định các nội dung chính như: Hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Phổ biến pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; Kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực: kiểm lâm, chăn nuôi - thú y, giao thông đường bộ. Kế hoạch số 4090/KH-UBND về thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2017 đã xác định nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong lĩnh vực khoáng sản và 01 lĩnh vực theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp; đồng thời chỉ đạo các sở, ngành thuộc UBND tỉnh chủ động theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực tham mưu quản lý.
Về công tác pháp chế, Kế hoạch số 4088/KH-UBND xác định các nội dung chính như: Kiện toàn tổ chức, bộ máy làm công tác pháp chế, tập huấn nghiệp vụ công tác pháp chế, đồng thời thường xuyên tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác pháp chế nhằm tăng cường năng lực của công chức, viên chức hoặc tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế, cũng như tăng cường hiệu quả các lĩnh vực thuộc nhiệm vụ công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Đối với công tác bồi thường nhà nước, Kế hoạch số 4089/KH-UBND đã xác định các nội dung chính như: Phổ biến pháp luật về bồi thường nhà nước, tập huấn, bồi thường nghiệp vụ về công tác bồi thường nhà nước; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết bồi thường, chi trả tiền bồi thường và thực hiện trách nhiệm hoàn trả; cung cấp thông tin, hướng dẫn thủ tục hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi thường trong trường hợp có yêu cầu, triển khai áp dụng Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá hiệu quả thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước.
Theo các Kế hoạch nêu trên, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện các nội dung của các Kế hoạch và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện các Kế hoạch nêu trên./.
                                                                         Thân Thị Ngọc Bích