Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017

11/01/2017
Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp  năm 2017
Ngày 10/01/2017, Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017. Đến dự Hội nghị có đồng chí Lại Xuân Lâm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum; Ban giám đốc, lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động các phòng, trung tâm thuộc Sở Tư pháp; lãnh đạo phòng tư pháp các huyện, thành phố và một số đơn vị có liên quan.
Hội nghị đã nghe đồng chí Trần Minh Thắng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2017. Theo đó, trong năm 2016, Ngành Tư pháp Kon Tum đã triển khai quyết liệt, kịp thời các nhiệm vụ trên lĩnh vực Tư pháp, bám sát và quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Chương trình công tác của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành như: Hoạt động quản lý điều hành tiếp tục được cải tiến, vừa bám sát vào kế hoạch vừa có linh hoạt trong từng lĩnh vực; Nâng cao chất lượng công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật; đẩy mạnh công tác truyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến nhân dân; tăng cường công tác trợ giúp pháp lý lưu động đến các đối tượng ở vùng sâu, vùng xa; quản lý chặt chẽ lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, ...  Xác định năm 2017 là bản lề thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, Chương trình công tác trọng tâm của Ngành Tư pháp tỉnh Kon Tum năm 2017 cần tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật; đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính; triển khai có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao chất lượng các vụ việc hoà giải ở cơ sở; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác hành chính tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm, trách nhiệm bồi thường của nhà nước và lý lịch tư pháp,...
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Lâm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đánh giá cao kết quả mà Ngành Tư pháp tỉnh Kon Tum đạt được trong năm 2016. Đồng thời, chỉ đạo Ngành Ngành Tư pháp tiếp tục tạo sự chuyển biến căn bản trong công tác Tư pháp năm 2017, phát triển đồng bộ trên các lĩnh vực hoạt động, đặc biệt từng bước đáp ứng kịp thời yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế và chiến lược cải cách Tư pháp đến năm 2020 theo Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị và các chức năng, nhiệm vụ mới của Ngành. 
Cũng tại Hội nghị, tổng kết phong trào thi đua năm 2016, đồng chí Lại Xuân Lâm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã trao cờ thi đua xuất sắc năm 2016 của Bộ Tư pháp cho tập thể Lãnh đạo Sở. Giám đốc Sở đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp.
                                                                          Nguyễn Trung Hiếu