Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng 6 tháng đầu năm, ước thực hiện 6 tháng cuối năm 2018 22/05/2018

Để có cơ sở xây dựng báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng 6 tháng đầu năm, ước thực hiện 6 tháng cuối năm 2018, dự kiến Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 gửi Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, phân bổ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cho Bộ Tư pháp năm 2019, Vụ Tổ chức cán bộ đề nghị đơn vị báo cáo các nội dung sau đây:

Công văn đôn đốc gửi báo cáo công khai dự toán ngân sách 18/05/2018

Thực hiện chế độ công khai ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, Bộ Tư pháp đã có văn bản hướng dẫn về chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai , đồng thời Bộ đã tổ chức tập huấn nội dung này cho các đơn vị trong tháng 4/2018 (kết hợp với tập huấn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, một số điểm mới của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công).

Lấy ý kiến Dự thảo 02 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của Bộ Tư pháp 14/05/2018

Ngày 09/5/2018, Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 1564/BTP-TTR về việc thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN), trong đó giao Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thuộc Bộ xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác PCTN đến năm 2020.

Lấy ý kiến DT Báo cáo kết quả rà soát văn bản QPPL liên quan đến Luật TNBTCNN năm 2017 14/05/2018

Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 (ban hành kèm theo Quyết định số 1269/QĐ-TTg ngày 25/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ), Bộ Tư pháp đã có Công văn gửi Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ đề nghị triển khai rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) bảo đảm phù hợp với quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017. Trên cơ sở tổng hợp kết quả rà soát của các đơn vị, Bộ Tư pháp xây dựng dự thảo Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các VBQPPL cho phù hợp với Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017.

Lấy ý kiến Dự thảo Kế hoạch của Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/BCSĐ 14/05/2018

Ngày 05/4/2018, Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp đã ban hành Nghị quyết số 31-NQ/BCSĐ về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm thi hành án dân sự, thi hành án hành chính giai đoạn 2018 - 2021. Nghị quyết giao nhiệm vụ “Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch để triển khai thực hiện Nghị quyết này trong toàn Hệ thống thi hành án dân sự”.