Bộ Tư pháp ban hành Công văn gửi các bộ, ngành Trung ương về việc thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg 17/08/2017

Ngày 15/8/2017 Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 2873/BTP-PBGDPL gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội (gọi chung là các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương) về việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Công văn về việc tổ chức kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam 15/08/2017

Để các hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2017) có ý nghĩa thiết thực, phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; nhằm động viên cán bộ, công chức, viên chức toàn Ngành nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hăng hái thi đua, quyết tâm phấn đấu xây dựng Bộ, ngành Tư pháp vững mạnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2017) 09/08/2017

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2017), Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức kỷ niệm Ngày truyền thống của Ngành như sau: