Quyết định ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ngành Tư pháp năm 2017 14/02/2017

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 2696/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (UDCNTT) trong hoạt động của Ngành Tư pháp năm 2017.