Phân công thẩm định, góp ý, tham gia XD đề nghị xây dựng VBQPPL và dự án, dự thảo VBQPPL năm 2018 26/01/2018

Thực hiện nhiệm vụ được giao, căn cứ Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 của Quốc hội, Chương trình công tác năm 2018 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật chuẩn bị dự thảo Quyết định của Bộ trưởng phân công các đơn vị thẩm định, góp ý và tham gia xây dựng đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2018.

Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ 23/01/2018

Ngày 10/01/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 85/QĐ-BTP ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.