Góp ý kiến dự thảo Điều lệ Hiệp hội công chứng viên Việt Nam 06/09/2018

Triển khai thực hiện Quyết định số 132/QĐ-TTg ngày 02/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam, ngày 22/8/2018, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 3126/BTP-BTTP gửi Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Hội công chứng viên tổ chức thực hiện một số công việc tiến tới tổ chức Đại hội đại biểu công chứng viên toàn quốc lần thứ nhất (sau đây gọi tắt là Đại hội) để thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam.

TL thẩm định DT Nghị định XPVPHC trong HĐ tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam... 31/08/2018

Tài liệu phục vụ cuộc Họp tư vấn thẩm định đối với dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt nam; hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt nam và hoạt động chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự.

Góp ý DT Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP 31/08/2018

Bộ Tư pháp lấy ý kiến góp ý đối với nội dung dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi.