Lấy ý kiến đối với DT Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Cục KH-TC 17/10/2017

Thực hiện Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp, Quyết định số 1412/QĐ-BTP ngày 07/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 96/2017/NĐ-CP, Cục Kế hoạch – Tài chính đã chủ trì nghiên cứu, xây dựng dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kế hoạch – Tài chính.