Góp ý dự thảo Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Ngành Tư pháp năm 2018 07/12/2017

Căn cứ Quyết định số 1226/QĐ-BTP ngày 06/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ngành Tư pháp giai đoạn 2016-2020; thực hiện yêu cầu tại Công văn số 3500/BTTTT-THH ngày 27/9/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc báo cáo kết quả ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017 và hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của Cơ quan nhà nước năm 2018; trên cơ sở đề xuất của các đơn vị thuộc Bộ, Cục Công nghệ thông tin đã xây dựng dự thảo Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ngành Tư pháp năm 2018.

Xây dựng kế hoạch công tác và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 07/12/2017

Thực hiện Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các quy định của Bộ Tư pháp liên quan đến xây dựng kế hoạch công tác; để kịp thời tổ chức phân bổ và giao dự toán ngân sách năm 2018 cho các đơn vị dự toán thuộc Bộ trước ngày 31/12/2017, bảo đảm sự gắn kết giữa kế hoạch công tác chuyên môn với việc quản lý, sử dụng ngân sách, Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điểm trong công tác xây dựng kế hoạch và tổ chức đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2017 và dự kiến dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 của đơn vị, cụ thể như sau: