Thực trạng quy định pháp luật về quyền nhân thân của cá nhân trong lĩnh vực xuất bản 14/12/2017

Quyền nhân thân của cá nhân trong BLDS 2015 được quy định tại Mục 2 Chương III với 14 điều (từ Điều 25 đến Điều 38) với nhiều quyền khác nhau. Theo đó, với cách phân loại đã được nhiều nhà khoa học pháp lý và học giả thừa nhận, các quyền nhân thân của cá nhân theo quy định có thể bao gồm các nhóm sau:

Bàn về chế định bồi thường thiệt hại do xâm phạm sức khỏe, tính mạng con người theo BLDS năm 2015 11/12/2017

Quyền được bảo vệ về sức khỏe, tính mạng là một trong những quyền nhân thân cơ bản của con người, việc xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe con người không chỉ đơn thuần là gây tổn thất cho chính người đó mà còn gây những tác động xấu về tinh thần cũng như vật chất cho những người thân thích của người bị thiệt hại và xa hơn là những tác động xấu về mọi mặt đối với xã hội.Vì vậy, người nào xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác không những phải chịu những chế tài nghiêm khắc của luật hình sự mà còn phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường theo quy định của Bộ luật dân sự.

Tích tụ, tập trung đất đai trong bối cảnh pháp luật Việt Nam hiện nay 11/12/2017

Chính sách tích tụ, tập trung đất đai đã được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm, nhằm tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng khoa học công nghệ cao nhằm tạo ra khối lượng sản xuất hàng hóa nông nghiệp đạt yêu cầu về cả chất lượng lẫn số lượng. Trong đó, nhằm triển khai chính sách tích tụ, tập trung đất đai một cách hiệu quả, việc nghiên cứu và đưa ra góc nhìn bao quát về hệ thống pháp luật liên quan đến tích tụ, tập trung đất đai, từ đó bình luận các quy định pháp luật và đề xuất giải pháp khắc phục là vô cùng cấp bách. Qua đó, góp phần điều hòa lợi ích và bảo vệ quyền lợi của người có quyền sử dụng đất và các nhà đầu tư/doanh nghiệp trong đầu tư, khai thác sử dụng quyền sử dụng đất, đồng thời tìm ra các giải pháp hiệu quả trong việc thi hành chính sách tích tụ, tập trung đất đai trên thực tế. Vì vậy, cần nghiên cứu từ góc độ liên ngành, trên cơ sở đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước và chính sách phát triển kinh tế trong đó có phát triển kinh tế nông nghiệp, gắn với điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội của từng địa phương xuyên suốt qua các thời kỳ lịch sử.

Quyền nhân thân của cá nhân trong lĩnh vực xuất bản - Bảo vệ quyền nhân thân trong hoạt động xuất bản 05/12/2017

Trên cơ sở những vấn đề lý luận chung về quyền nhân thân của cá nhân đã được trình bày trong chuyên đề 1, chuyên đề này tác giả tập trung làm rõ những đặc thù trong lý luận chung về quyền nhân thân và bảo vệ quyền nhân thân của cá nhân trong lĩnh vực xuất bản.

Hoàn thiện pháp luật về lý lịch tư pháp trong quá trình hội nhập quốc tế 01/12/2017

Luật Lý lịch tư pháp (LLTP) được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2009, có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 01/07/2010. Luật LLTP có nhiều quy định liên quan đếntương trợ tư pháp về hình sựnhư theo dõi, quản lý thông tin LLTP của công dân Việt Nam phạm tội ở nước ngoài,vấn đề dẫn độ để thi hành án và tiếp nhận, chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảngvề thúc đẩy và tăng cường hiệu quả hội nhập quốc tế, pháp luật về LLTPcần được rà soát, sửa đổi, bổ sungnhằmphù hợp với các cam kết quốc tế và đáp ứng các yêu cầu hội nhập.