Một số ý kiến về thủ tục tố tụng cạnh tranh trong dự thảo Luật cạnh tranh (sửa đổi) 31/01/2018

Luật Cạnh tranh năm 2004được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2005 là văn bản pháp luật quan trọng, điều chỉnh mối quan hệ cạnh tranh giữa các chủ thể hoạt động kinh doanh trên thị trường.

Cấp phiếu lý lịch tư pháp và ghi nhận việc xóa án tích trong cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp 29/01/2018

Ngày 17/6/2009, tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XII đã thông qua Luật lý lịch tư pháp. Theo đó, việc quản lý lý lịch tư pháp nhằm các mục đích đó là: Đáp ứng yêu cầu cần chứng minh cá nhân có hay không có án tích, có bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản; Ghi nhận việc xoá án tích, tạo điều kiện cho người đã bị kết án tái hoà nhập cộng đồng; Hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự và thống kê tư pháp hình sự; Hỗ trợ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (Điều 3 Luật lý lịch tư pháp).

Một số quy định pháp luật về chuyển nhượng và chuyển giao hợp đồng bảo hiểm 25/01/2018

Chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm, chuyển giao hợp đồng bảo hiểm là một trong những nội dung đặc thù và khá phức tạp được Luật Kinh doanh bảo hiểm điều chỉnh. Việc chuyển nhượng, chuyển giao hợp đồng bảo hiểm là một nhu cầu đương nhiên phát sinh để đảm bảo quyền, lợi ích khách hàng cũng như bên phía doanh nghiệp bảo hiểm.