Luật thanh niên năm 2005 và một số kiến nghị sửa đổi, bổ sung 19/06/2017

Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc; là lực lượng chủ yếu trên nhiều lĩnh vực, đảm nhiệm những công việc đòi hỏi hy sinh, gian khổ, sức khỏe và sáng tạo. Thanh niên là độ tuổi sung sức nhất về thể chất và phát triển trí tuệ, luôn năng động, sáng tạo, muốn tự khẳng định mình. Ngay từ khi ra đời, Đảng ta đã xác định công tác thanh niên là công tác của Đảng, một trong các vấn đề có ý nghĩa quyết định sự thành bại của cách mạng. Tại Án nghị quyết về Cộng sản thanh niên vận động tháng 10 năm 1930, Đảng ta khẳng định : "Thanh niên lao động đã thành một lực lượng cách mạng quan trọng không thể không kể tới được".

Vấn đề đặt họ, tên cho cá nhân trong pháp luật Việt Nam 14/06/2017

Quyền có họ, tên là một quyền nhân thân được ghi nhận tại Điều 26 Bộ luật dân sự năm 2015 và các văn bản pháp luật có liên quan. Việc xác định họ và tên của cá nhân đã được quy định cụ thể và rõ ràng hơn so với trước đây nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện quyền. Tuy nhiên trên thực tiễn đã có những vướng mắc ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân và cơ chế áp dụng pháp luật. Bài viết nhằm phân tích và bình luận những quy định của pháp luật về vấn đề đặt họ, tên cho cá nhân, đồng thời, bài viết đưa ra những giải pháp pháp lý nhằm giải quyết những vướng mắc trên thực tế.

Phiên họp đối thoại và quyền đặt câu hỏi của đương sự theo Luật tố tụng hành chính năm 2015 14/06/2017

Luật Tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 và Nghị quyết số 104/2015/QH13 về việc thi hành Luật tố tụng hành chính được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25/11/2015. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016 quy định nhiều nội dung mới so với Luật Tố tụng hành chính năm 2010. Trong đó có quy định về việc thực hiện thủ tục đối thoại là thủ tục tố tụng bắt buộc phải thực hiện khi Tòa án giải quyết vụ án hành chính.

Hiện thực hóa nhu cầu tiếp cận thông tin của doanh nghiệp khởi nghiệp 12/06/2017

Trong giai đoạn hiện nay, nhu cầu tiếp cận thông tin của cộng đồng doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp khởi nghiệp nói riêng đang thực sự trở nên cấp thiết, đóng vai trò quan trọng, quyết định đến quá trình phát triển của mỗi doanh nghiệp. Do vậy, Nhà nước cần đẩy mạnh thực thi các cơ chế bảo đảm, thúc đẩy quyền tiếp cận thông tin của cộng đồng doanh nghiệp được hiệu quả, thực chất .

Cạnh tranh không lành mạnh theo luật cạnh tranh năm 2004 và kiến nghị hoàn thiện 08/06/2017

Các quy định điều chỉnh hành vi cạnh tranh không lành mạnh là một nội dung quan trọng trong pháp luật cạnh tranh. Dưới góc độ pháp lý, cạnh tranh không lành mạnh được pháp luật quốc tế và pháp luật của các quốc gia định nghĩa khác nhau. Theo Công ước Paris về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp năm 1883 thì bất cứ hành vi cạnh tranh nào trái với hoạt động thực tiễn trung thực, thiện chí trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại đều bị coi là hành vi cạnh tranh không lành mạnh (Điều 10bis - được bổ sung vào Công ước từ năm 1900 và được sửa đổi lần cuối theo văn bản Stockholm năm 1967). Như vậy, tiêu chí đánh giá tính lành mạnh hay không lành mạnh của Công ước về hành vi cạnh tranh là “hoạt động thực tiễn trung thực, thiện chí”.

Vai trò của tòa án đối với hoạt động của trọng tài thương mại theo Luật TTTM năm 2010 và kiến nghị 06/06/2017

Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng hơn, việc xảy ra các tranh chấp thương mại là điều không thể tránh khỏi. Hiện có rất nhiều phương pháp giải quyết tranh chấp nhưng phương pháp giải quyết tranh chấp bằng trọng tài đang được xem trọng trên trường quốc tế. Việc giải quyết các tranh chấp ở nước ta hiện nay chủ yếu thông qua hệ thống Toà án và Trung tâm trọng tài. Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) là tổ chức phi chính phủ được thành lập bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp phát sinh từ các quan hệ kinh tế quốc tế như các hợp đồng mua bán ngoại thương, các hợp đồng đầu tư, du lịch, vận tải và bảo hiểm quốc tế, chuyển giao công nghệ, tín dụng và thanh toán quốc tế.