Pháp nhân thương mại có là chủ thể của tội phạm Điều 236 và Điều 319 Bộ luật hình sự năm 2015? 20/03/2017

Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015 bổ sung trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại đối với những tội phạm được quy định tại Điều 76 của Bộ luật này, được đánh giá bước phát triển mang tính đột phá trong chính sách hình sự và tư duy lập pháp hình sự của Nhà nước ta, làm thay đổi nhận thức truyền thống về tội phạm và hình phạt, đáp ứng yêu cầu cấp bách từ thực tiễn khắc phục những bất cập, hạn chế trong việc xử lý các vi phạm pháp luật của pháp nhân thương mại trong thời gian qua, nhất là những vi phạm trong các lĩnh vực kinh tế và môi trường.

Quy định Luật kinh doanh bảo hiểm và một số kiên nghị hoàn thiện 16/03/2017

Sau gần 10 năm triển khai thực hiện Luật Kinh doanh bảo hiểm được Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 09/12/2000, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm được Quốc hội khoá XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2011 (viết tắt Luật KDBH). Từ đó cho đến nay, Luật KDBH đã bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm; đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm; góp phần thúc đẩy và duy trì sự phát triển bền vững của nền kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Tuy nhiên, qua thực tiễn cho thấy vẫn còn có một số bất cập, vướng mắc từ quy định của Luật KDBH, gây khó khăn và trong nhiều trường hợp chưa bảo vệ quyền và lợi ích của người tham gia bảo hiểm (bên mua bảo hiểm). Cụ thể:

Chứng cứ, chứng minh trong tố tụng dân sự theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 14/03/2017

Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày 25/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016, có những nội dung bao gồm các quy định về những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để tòa án nhân dân giải quyết các vụ án về tranh chấp dân sự và những vấn đề mới cơ bản khác. Tuy nhiên, trong phạm vi bài viết này, tác giả đi sâu phân tích những nội dung cơ bản về chứng cứ, chứng minh trong tố tụng dân sự theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.

Hạn mức trả tiền bảo hiểm tiền gửi, những vấn đề bất cập và một số giải pháp kiến nghị 14/03/2017

Trên thực tế những vấn đề người gửi tiền quan tâm nhất trong chính sách bảo hiểm tiền gửi chính là hạn mức chi trả tiền bảo hiểm. Và hạn mức này cần phải được thay đổi, điều chỉnh linh hoạt tùy vào điều kiện kinh tế xã hội, tài chính, tiền tệ của từng quốc gia.

Hoàn thiện quy định về giữ bí mật, cung cấp thông tin về tiền gửi, tài sản gửi của khách hàng 09/03/2017

Nghị định 70/2000/NĐ-CP của Chính phủ về việc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng (Nghị định 70) được ban hành ngày 21/11/2000 và có hiệu lực ngày 06/12/2000, hướng dẫn Điều 17 và Điều 104 Luật các tổ chức tín dụng (TCTD) năm 1997. Nghị định bao gồm 3 Chương, 11 Điều, quy định về việc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin về tiền gửi và tài sản của khách hàng.

Bất cập từ một số quy định Luật tố cáo năm 2011, kiến nghị hoàn thiện 09/03/2017

Luật Tố cáo năm 2011 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 11/11/2011, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2012. Theo đánh giá của những nhà nghiên cứu, đây là bước phát triển mới trong việc đảm bảo quyền tố cáo của công dân, góp phần hoàn thiện khung pháp lý về vấn đề này. Tuy nhiên, trước những đòi hỏi từ thực tiễn, quy định của pháp luật hiện hành về tố cáo, bảo vệ người tố cáo còn bộc lộ những hạn chế cần phải tiếp tục sửa đổi, bổ sung. Trong phạm vi bài viết này, tác giả đề cập đến những bất cập, vướng mắc cần hoàn thiện trong thời gian tới, như: