Vấn đề xử lý kỷ luật cán bộ cấp xã, thực tiễn khó triển khai áp dụng 21/02/2017

Trước khi đi vào nội dung bài viết này, chúng ta hãy tìm hiểu khái quát các quy định của pháp luật để xác định xem chủ thể nào được pháp luật quy định là cán bộ cấp xã. Theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, Công chức năm 2008, cán bộ cấp xã là công dân Việt Nam, được bầu cử giữ chức vụ theo nhiệm kỳ trong Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội. Đồng thời, Khoản 2 Điều 61 Luật Cán bộ, Công chức năm 2008 đã xác định cán bộ cấp xã có các chức vụ sau: Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân; Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam (áp dụng đối với xã, phường, thị trấn có hoạt động nông, lâm, ngư, diêm nghiệp và có tổ chức Hội Nông dân Việt Nam); Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Vậy, việc xử lý kỷ luật cán bộ cấp xã được quy định như thế nào tại các văn bản quy phạm pháp luật? 
 

Luật khiếu nại năm 2011 và những bất cập cần hoàn thiện 13/02/2017

Khiếu nại là một trong những quyền cơ bản của công dân đã được ghi nhận tại khoản 1 Điều 30 Hiến pháp năm 2013: “Mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân.”

Thủ tục rút gọn theo quy định của Luật Tố tụng Hành chính năm 2015 06/02/2017

Luật Tố tụng Hành chính được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25/11/2015, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016, trong đó có rất nhiều điểm mới được bổ sung, hoàn thiện như: trình tự thủ tục giải quyết vụ án hoàn chỉnh theo thủ tục rút gọn; trách nhiệm của Toàn án về tổ chức phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại…Trong phạm vi bài viết này, tác giả xin đưa ra những vấn đề về giải quyết vụ án hành chính theo thủ tục rút gọn ở tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm.