Nghĩa vụ của quan lại thời phong kiến trong việc thực thi công vụ và trách nhiệm khi vi phạm công vụ 02/05/2018

Trong thời kỳ phong kiến, Nhà nước đã ban hành các chế định về nghĩa vụ của quan lại trong việc thực thi công vụ và ghi nhận trách nhiệm hình sự và trách nhiệm bồi thường của quan lại khi cóhành vi vi phạm công vụ. Ngày nay, bên cạnh Luật Cán bộ, công chức và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành còn một số văn bản khác quy định cụ thể về trách nhiệm của công chức do hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình thi hành công vụ. Nhằm mục đích nghiên cứu, rút ra bài học để nâng cao việc thực thi công vụ trong mối quan hệ giữa công chức với công dân và công chức với Nhà nước, bài viết này tìm hiểu các quy định về nghĩa vụ của quan lại thời phong kiến, đặc biệt trong việc thực thi công vụ và trách nhiệm bồi thường của quan lại.

Một số lưu ý áp dụng PL để thi hành bản án, QĐ của Tòa án có ND giải quyết bồi thường 26/04/2018

Ngày 20/6/2017, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Luật TNBTCNN 2017). Luật TNBTCNN 2017 có hiệu lực thay thế Luật TNBTCNN số 35/2009/QH kể từ ngày 01/7/2018. So với Luật TNBTCNN năm 2009, Luật TNBTCNN 2017 có nhiều điểm mới quan trọng liên quan đến việc thi hành bản án, quyết định của Tòa án có nội dung giải quyết bồi thường. Những quy định mới này ảnh hưởng đến việc cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) phân loại tổ chức thi hành những bản án, quyết định của Tòa án có nội dung giải quyết bồi thường này. Trong phạm vi bài viết này, bản án, quyết định của Tòa án có nội dung giải quyết bồi thường được hiểu là: (1) Những bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật THADS có nội dung giải quyết bồi thường. Cụ thể: bản án, quyết định dân sự; bản án, quyết định hình sự; bản án, quyết định hành chính của Tòa án có nội dung giải quyết bồi thường đã có hiệu lực pháp luật và (2) Bên phải thi hành nghĩa vụ bồi thường trong bản án, quyết định nêu trên là cơ quan, tổ chức hoạt động hoàn toàn bằng kinh phí do ngân sách nhà nước cấp.

Những điểm mới của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 về thiệt hại được bồi thường 13/04/2018

Ngày 20/6/2017, tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã thông qua Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (TNBTCNN), Luật chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2018 (Luật TNBTCNN năm 2017) và thay thế cho Luật TNBTCNN số 35/2009/QH12 (Luật TNBTCNN năm 2009). Luật TNBTCNN năm 2017 có nhiều điểm mới quan trọng về thiệt hại được bồi thường như bổ sung nhiều loại thiệt hại được bồi thường, tăng mức bồi thường thiệt hại về tinh thần, lượng hóa một số thiệt hại được bồi thường….góp phần bảo đảm hơn quyền yêu cầu bồi thường của người bị thiệt hại, cũng như giúp cơ quan giải quyết bồi thường thực hiện việc giải quyết bồi thường kịp thời, đúng thời hạn của pháp luật.

Hoàn thiện quy định pháp luật về “Hoãn chấp hành hình phạt tù” 11/04/2018

“Hoãn chấp hành hình phạt tù” (HCHHPT) là một trong những quy định pháp luật mang tính nhân đạo, nhân văn của Nhà nước ta đối với người phạm tội bị xử phạt tù; tuy nhiên, quá trình áp dụng quy định này trong thực tiễn thời gian qua còn phát sinh nhiều bất cập, hạn chế cần sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu công tác cải cách tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Trong nội dung bài viết này, người viết nêu một số bất cập, hạn chế trong quy định pháp luật về HCHHPT; từ đó đề xuất, kiến nghị hoàn thiện.

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo Bộ luật dân sự năm 2015 05/04/2018

Bồi thường thiệt hại (BTTH) ngoài hợp đồng là trách nhiệm dân sự do hành vi gây ra thiệt hại phát sinh giữa các chủ thể mà không phụ thuộc vào hợp đồng. Bên có hành vi trái pháp luật phải bồi thường cho bên bị thiệt hại. Bộ luật dân sự 2015 (BLDS 2015) được Quốc hội thông qua với rất nhiều quy định được sửa đổi, bổ sung theo hướng đề cao các giá trị phổ biến về quyền con người được ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013 trên cơ sở đó chế định BTTH ngoài hợp đồng cũng có những điểm mới đáng chú ý, cụ thể như sau: