Quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia. 23/03/2017

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia.

Áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Sở hữu trí tuệ 23/03/2017

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định số 06/2017/QĐ-TTg áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học- Công nghệ.

Trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận của cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải 23/03/2017

Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP 20/03/2017

Ngày 20 tháng 3 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 28/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ 17/03/2017

Ngày 15 tháng 3 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 27/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ.

Nghị định quy định về nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao 16/03/2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 26/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao.

Công khai nợ công và các khoản phải trả khác của Nhà nước 16/03/2017

Chính phủ mới ban hành Nghị định 25/2017/NĐ-CP về báo cáo tài chính nhà nước. Trong đó có quy định công khai nợ công và các khoản phải trả khác của Nhà nước.

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trên vùng biển, đảo và thềm lục địa Việt Nam 14/03/2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 23/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 162/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.