Quy định về thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng 19/04/2017

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg về việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng.

Liên doanh không hoạt động theo pháp luật Việt Nam sẽ bị Thu hồi cấp phép hạn ngạch thuế quan 10/04/2017

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 09/2017/QĐ-TTg hướng dẫn thực hiện Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Bê-la-rút về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam.

Không sử dụng kháng sinh trong thức ăn thủy sản 10/04/2017

Không sử dụng kháng sinh trong thức ăn thủy sản, đó là nội dung tại Nghị định 39/2017/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản, vừa được Chính phủ ban hành. Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh, sử dụng, khảo nghiệm, chứng nhận, kiểm tra và quản lý nhà nước về thức ăn chăn nuôi, thủy sản thương mại.

6 lĩnh vực cấp Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình 10/04/2017

Chính phủ mới ban hành Nghị định số 42/2017/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, trong đó có quy định về 6 lĩnh vực cấp Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình.

Quy định về quản lý sản xuất, chế biến, kinh doanh muối 07/04/2017

Ngày 05 tháng 4 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2017/NĐ-CP về quản lý sản xuất, kinh doanh muối.

Quy định về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn 07/04/2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 38/2017/NĐ-CP quy định về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn.

Điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển 07/04/2017

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 37/2017/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển.

Quy định về chức năng, cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường 07/04/2017

Chính phủ đã ban hành Nghị định 36/2017/NĐ-CP số quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.