Nghiêm cấm lợi dụng hoạt động kinh doanh casino để tổ chức, cung cấp trò chơi có thưởng trái phép qua mạng 23/01/2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định số 03/2017/NĐ-CP về việc kinh doanh, quản lý hoạt động kinh doanh và xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh casino trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cơ chế, chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh 13/01/2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 02/2017/NĐ-CP về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất tăng thêm 13/01/2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai.

Người đang chấp hành hình phạt tù có quyền sử dụng kinh sách, bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo 11/01/2017

Đây là quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng của mọi người đã được quy định tại Luật tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ II thông qua với 9 chương, 68 điều. Nhiều cơ chế xin - cho trước đây được thay thế bằng hình thức đăng ký thông báo; Việc công nhận các tổ chức tôn giáo đã dễ dàng, thuận lợi hơn. Luật có chương riêng quy định về quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của mọi người và xác định rõ trách nhiệm của Nhà nước đối hoạt động tín ngưỡng tôn giáo.

Đề thi chưa công bố thuộc Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật trong ngành giáo dục, đào tạo 11/01/2017

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 59/2016/QĐ-TTg về Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật trong ngành giáo dục và đào tạo.

Sửa đổi, bổ sung quy định về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài 09/01/2017

Chính phủ mới ban hành Nghị định số 175/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Quy định chi tiết một số Điều của Luật kế toán 05/01/2017

Ngày 30 tháng 12 năm 2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 174/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số Điều của Luật kế toán.

Quy định về mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước 04/01/2017

Ngày 26 tháng 12 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg quy định về mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 02 năm 2017.