Nghị định số 123/2017/NĐ-CP quy định mới về thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng 22/11/2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 123/2017/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền sử dụng đất và Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Nghị định số 121/2017/NĐ-CP quy định xây dựng, quản lý, sử dụng CSDL về thi hành tạm giữ, tạm giam. 22/11/2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 121/2017/NĐ-CP quy định xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam.

Nghị định số 120/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 22/11/2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 120/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam.

Nghị định số 119/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm 22/11/2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 119/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam 03/11/2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 118/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam.

Quy định mới về kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô 20/10/2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 116/2017/NĐ-CP quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô.

Mức tiền pháp nhân thương mại phải nộp để bảo đảm thi hành án 19/10/2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 115/2017/NĐ-CP quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền pháp nhân thương mại phải nộp để bảo đảm thi hành án; việc tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã nộp.

Chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam 19/10/2017

Chính phủ ban hành Nghị định số 112/2017/NĐ-CP quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 -1975 ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Cà Mau.