Quy định mới về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 06/09/2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị và năng lực, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, sự nghiệp phát triển của đất nước.

Quy định thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tài sản 06/09/2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 102/2017/NĐ-CP ngày 1/9/2017 quy định thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng tài sản, quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của một số Bộ 29/08/2017

Chính phủ vừa ban hành các Nghị định: 95/2017/NĐ-CP; 96/2017/NĐ-CP; 98/2017/NĐ-CP; 99/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của một số Bộ và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Sửa đổi, bổ sung một số điều thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính 29/08/2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp 29/08/2017

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp

Văn phòng Chính phủ quản lý Hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính 14/08/2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 92/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.

20 hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại 14/08/2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại.

Thời gian nghỉ thai sản được tính để bình xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” 08/08/2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, trong đó quy định tiêu chuẩn danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương, Chiến sĩ thi đua cơ sở.