Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu 14/03/2017

Ngày 09 tháng 3 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện.

Nghị định số 24/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ 14/03/2017

Ngày 14 tháng 3 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24/2017/NĐ-CP quy định về thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia năm 2016.

Quy định mới về trường hợp được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp 03/03/2017

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 21/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Nghị định số 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại 02/03/2017

Ngày 24 tháng 02 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại.

Nghị định số 20/2017/NĐ-CP: Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết 01/03/2017

Ngày 24/02/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 20/2017/NĐ-CP quy định nguyên tắc, phương pháp, trình tự, thủ tục xác định giá giao địch liên kết; nghĩa vụ của người nộp thuế trong kê khai, xác định giá của giao dịch liên kết và kê khai nộp thuế; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong quản lý, kiểm tra, thanh tra thuế đối với người nộp thuế có phát sinh giao dịch liên kết.

Quy định mới về tiền lương, phụ cấp của công nhân, viên chức quốc phòng 28/02/2017

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 19/2017/NĐ-CP quy định về chế độ tiền lương của công nhân quốc phòng và chế độ phụ cấp thâm niên đối với viên chức quốc phòng.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông 22/02/2017

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 17/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông.
 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 20/02/2017

Ngày 17 tháng 02 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 16/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.