Sản xuất, mua bán thuốc lá phải có giấy phép theo quy định 20/09/2017

Đây là nội dung vừa được bổ sung tại Nghị định số 106/2017/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.

Quy định mới về phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai 20/09/2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 104/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều.

Quy định mới về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 06/09/2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị và năng lực, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, sự nghiệp phát triển của đất nước.

Quy định thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tài sản 06/09/2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 102/2017/NĐ-CP ngày 1/9/2017 quy định thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng tài sản, quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của một số Bộ 29/08/2017

Chính phủ vừa ban hành các Nghị định: 95/2017/NĐ-CP; 96/2017/NĐ-CP; 98/2017/NĐ-CP; 99/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của một số Bộ và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Sửa đổi, bổ sung một số điều thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính 29/08/2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp 29/08/2017

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp

Văn phòng Chính phủ quản lý Hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính 14/08/2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 92/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.