Tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động. 07/06/2017

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 17/2017/QĐ-TTg về tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học 03/06/2017

Ngày 31 tháng 5 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 01/06/2017

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 69/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí 31/05/2017

Nghị định số 67/2017/NĐ-CP đã được Chính phủ ban hành quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí. Trong đó, Nghị định quy định cụ thể về hành vi vi phạm quy định về kinh doanh xăng dầu.

Quy định một số cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội 31/05/2017

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 63/2017/NĐ-CP quy định một số cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội.

Tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động 31/05/2017

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 17/2017/QĐ-TTg về tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 705/QĐ-TTg ban hành Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 30/05/2017

Chương trình được ban hành nhằm nhằm thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); phát huy trách nhiệm của Nhà nước và toàn bộ hệ thống chính trị, huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia; bảo đảm tính khả thi, kế thừa, phát triển, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, lĩnh vực, hướng về cơ sở.

Quy định đấu giá trực tuyến, đăng ký HĐ của DN đấu giá tài sản, cấp, thu hồi Thẻ đấu giá viên 29/05/2017

Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản về hình thức đấu giá trực tuyến, đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản, cấp, thu hồi Thẻ đấu giá viên.