Nghị định số 28/2018/NĐ-CP: Quy định chung đối với Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại 07/03/2018

Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01/03/2018 quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Nghị định số 24/2018/NĐ-CP: Trình tự khiếu nại trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp 07/03/2018

Chính phủ ban hành Nghị định số 24/2018/NĐ-CP quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động. Nghị định này có hiệu lực ngày 15/4/2018.

Nghị định 25/2018/NĐ-CP: Quy định chế bản, in, gia công sau in cho tổ chức, cá nhân nước ngoài 07/03/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 25/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in, trong đó, sửa đổi, bổ sung quy định chế bản, in, gia công sau in cho tổ chức, cá nhân nước ngoài. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/5/2018.

Nghị định số 27/2018/NĐ-CP bổ sung điều kiện quản lý nội dung thông tin mạng xã hội 07/03/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, trong đó, bổ sung điều kiện về quản lý nội dung thông tin đối với trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội. Nghị định có hiệu lực từ 15/4/2018./.

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam 05/03/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 26/2018/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Quyết định số 08/2018/QĐ-TTg: Quy định chức năng, cơ cấu tổ chức Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo 28/02/2018

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 08/2018/QĐ-TTg quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Nghị định số 21/2018/NĐ-CP: Quy định về công tác bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt của Nhà nước 28/02/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 21/2018/NĐ-CP quy định về công tác bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt của Nhà nước do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang bảo vệ.

Nghị định số 23/2018/NĐ-CP: Thỏa thuận mức phí bảo hiểm cháy nổ đối với các tài sản từ 1.000 tỷ đồng trở lên 28/02/2018

Nghị định số 23/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc nêu rõ: Bên mua bảo hiểm cháy, nổ phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tại các doanh nghiệp bảo hiểm kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm cháy, nổ theo quy định pháp luật.