Nghị định về quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam 20/02/2017

Ngày 09/02/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 10/2017/NĐ-CP  về Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 Nghị định s 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hưng dẫn thi hành một sđiều Luật thuế giá trị gia tăng.
 

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 20/02/2017

Ngày 17 tháng 02 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 14/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội.
 

Quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 20/02/2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 15/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải 17/02/2017

Ngày 10 tháng 02 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 12/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc 14/02/2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc.
 

Quy định về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước 14/02/2017

Ngày 09 tháng 02 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 09/2017/NĐ-CP quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.

Quy định mới về kinh phí cho công tác xây dựng VBQPPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật 10/02/2017

Ngày 28 tháng 12 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 338/2016/TT-BTC quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 2 năm 2017).

Quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử 09/02/2017

Ngày 08/02/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2017/NĐ-CP quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí.