Tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động 31/05/2017

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 17/2017/QĐ-TTg về tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 705/QĐ-TTg ban hành Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 30/05/2017

Chương trình được ban hành nhằm nhằm thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); phát huy trách nhiệm của Nhà nước và toàn bộ hệ thống chính trị, huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia; bảo đảm tính khả thi, kế thừa, phát triển, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, lĩnh vực, hướng về cơ sở.

Quy định đấu giá trực tuyến, đăng ký HĐ của DN đấu giá tài sản, cấp, thu hồi Thẻ đấu giá viên 29/05/2017

Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản về hình thức đấu giá trực tuyến, đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản, cấp, thu hồi Thẻ đấu giá viên.

Quản lý, phát triển cụm công nghiệp 25/05/2017

Ngày 25 tháng 5 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2017/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

Điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị 22/05/2017

Ngày 19 tháng 5 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 66/2017/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị.

Chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu 19/05/2017

Ngày 19 tháng 5 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 65/2017/NĐ-CP về chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu.

Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/05/2017

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 60/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Những trường hợp phải thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu, tải sản bảo đảm của khoản nợ xấu 18/05/2017

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 61/2017/NĐ-CP quy định chi tiết việc thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu và việc thành lập Hội đồng đấu giá nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu đối với khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu có giá trị lớn.