Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường 19/07/2017

Ngày 17 tháng 7 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 80/2017/NĐ-CP quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.

Tiêu chí danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần 17/07/2017

Ngày 17 tháng 7 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg về tiêu chí danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 17/07/2017

Ngày 17 tháng 7 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 79/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bãi bỏ 11 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn 11/07/2017

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 30/2017/QĐ-TTg bãi bỏ 11 văn bản quy phạm pháp pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 20/8/2017.

Bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng 10/07/2017

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 77/2017/NĐ-CP quy định về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng.

Quy định mới về nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của một số Tổng cục trực thuộc Bộ NN&PTNT 10/07/2017

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của một số Tổng cục trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thông tư số 06/2017/TT-BTP quy định chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá 10/07/2017

Để triển khai Luật đấu giá tài sản có hiệu quả, kịp thời và đồng bộ, ngày 16/5/2017, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 06/2017/TT-BTP quy định chương trình khung của khóa đào tạo nghề đấu giá, cơ sở đào tạo nghề đấu giá, việc tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá. Thông tư số 06/2017/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 01/7/2017 (cùng thời điểm Luật đấu giá tài sản có hiệu lực).

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ 04/07/2017

Ngày 03 tháng 07 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh niên.