Một số vấn đề về chế định án treo trong Bộ luật hình sự năm 2015 30/05/2018

Mặc dù là một chế định tiến bộ, song án treo không phải là một chế định được quy định trong hệ thống pháp luật của tất cả mọi quốc gia. Ở Việt Nam, chế định án treo được ghi nhận trong pháp luật hình sự, đây là một chế định pháp luật thể hiện tính nhân đạo của Nhà nước ta, một biểu hiện cụ thể của nguyên tắc trừng trị kết hợp với khoan hồng, giáo dục người phạm tội

Sự trở lại của chế định “Hồi tỵ” 17/05/2018

“Trong nửa cuối của nhiệm kỳ khoá XII, cố gắng phấn đấu hoàn thành một bước việc thể chế hoá, cụ thể hoá Nghị quyết thành các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ theo quy hoạch, phù hợp với tình hình thực tế; từng bước thực hiện việc bố trí bí thư cấp uỷ cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương…” (Phát biểu bế mạc Hội nghị Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng).

Về một số thiết chế bảo đảm quyền yêu cầu BTNN trong pháp luật của một quốc gia, vùng lãnh thổ 15/05/2018

Quyền được bồi thường nói chung và quyền được Nhà nước bồi thường thiệt hại do hành vi thi hành công vụ gây ra là một quyền hiến định không chỉ trong pháp luật Việt Nam mà cả trong pháp luật của nhiều nước trên thế giới.