Điều kiện tha tù trước thời hạn có điều kiện, bất cập và kiến nghị hoàn thiện 21/08/2018

Tha tù trước thời hạn có điều kiện là chế định mới của BLHS năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 cùng với chế định giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù đã góp phần giảm tải cho các trại giam, đồng thời tạo điều kiện cho các phạm nhân sớm hòa nhập cộng đồng, tuy nhiên quy định về điều kiện tha tù trước thời hạn có điều kiện vẫn còn tồn tại nhiều bất cập hạn chế.

Xác định tội cố ý gây thương tích hay tội chống người thi hành công vụ trong BLHS 16/08/2018

BLHS năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2018, tuy nhiên trong thực tiễn việc phân biệt hai tội danh “Cố ý gây thương tích” với tình tiết “Đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.” Và tội “Chống người thi hành công vụ” vẫn còn tồn tại nhiều quan điểm khác nhau và rất cần thiết có văn bản hướng dẫn thi hành.

Chế định tài sản và quyền sở hữu trong pháp luật dân sự Việt Nam 14/08/2018

Hệ thống pháp luật dân sự của các quốc gia trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đều có cách tiếp cận khác nhau về chế định tài sản và quyền sở hữu. Vì chế định tài sản và quyền sở hữu có tầm ảnh hưởng rất lớn tới các chế định khác trong pháp luật dân sự nói chung và pháp luật về hôn nhân và gia đình nói riêng. Nên trong bất kỳ Bộ luật Dân sự nào, từ Bộ luật Dân sự năm 1995, đến Bộ luật Dân sự năm 2005 và gần đây nhất là Bộ luật Dân sự năm 2015 thì các chế định như chế định về thừa kế, chế định về hợp đồng, đặc biệt là chế định về tài sản và quyền sở hữu luôn giữ vị trí trọng tâm của Bộ luật.

Một số quy định của BLHS năm 2015 trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN 10/08/2018

Lần đầu tiên trong lịch sử lập pháp hình sự của nước ta chế định trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại đã được bổ sung vào Bộ luật hình sự, được thể hiện tập trung tại Chương XI, trong 08 điều khác thuộc Phần những quy định chung và trong 33 điều thuộc Phần các tội phạm cụ thể của Bộ luật. Đây là điểm nổi bật và mang tính đột phá trong chính sách hình sự của nước ta, làm thay đổi nhận thức truyền thống về vấn đề tội phạm và hình phạt.

Thông tin các cơ quan nhà nước phải công khai theo quy định của Luật tiếp cận thông tin năm 2016 08/08/2018

Quyền tiếp cận thông tin là một trong các quyền cơ bản của con người, của công dân thuộc nhóm quyền dân sự - chính trị đã được ghi nhận trong Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền của Liên Hợp quốc năm 1948, Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966 mà Việt Nam là thành viên. Quyền tiếp cận thông tin tiếp tục được khẳng định trong nhiều điều ước quốc tế khác như Công ước của Liên Hợp quốc về chống tham nhũng, Tuyên bố Rio về Môi trường và phát triển, Công ước UNECE về tiếp cận thông tin môi trường.