Nghiên cứu trao đổi
Giới thiệu Công ước La Hay năm 1996 về thẩm quyền, pháp luật áp dụng, công nhận, thi hành và hợp tác liên quan đến trách nhiệm của cha mẹ và các biện pháp bảo vệ trẻ em

(14/08/2021)

Trước khi Công ước La Hay năm 1996 về thẩm quyền, pháp luật áp dụng, công nhận, thi hành và hợp tác liên quan đến trách nhiệm của cha mẹ và các biện pháp bảo vệ trẻ em ra đời, HCCH đã xây dựng hai Công ước liên quan đến bảo vệ trẻ em là Công ước năm 1902 về giám hộ người chưa thành niên và Công ước năm 1961 về thẩm quyền và pháp luật áp dụng liên quan đến bảo vệ người chưa thành niên. Công ước năm 1996 xuất phát từ Quyết định được đưa ra ngày 29/5/1993 của các quốc gia tại Phiên thứ 17 của HCCH về việc sửa đổi Công ước năm 1961.

MỘT SỐ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CƠ CHẾ ĐÁNH GIÁ THỰC THI CÔNG ƯỚC LIÊN HỢP QUỐC VỀ CHỐNG THAM NHŨNG

(24/06/2021)

Ngày 31/3/2021, Ban thư ký đã dự thảo tài liệu liên quan đến tổng quan về hiệu quả hoạt động của Cơ chế đánh giá thực thi Công ước UNCAC phục vụ Phiên họp thứ 12 của Nhóm đánh giá thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (sau đây gọi là Công ước UNCAC), tài liệu này bao gồm thông tin cập nhật về việc thực hiện rà soát các quốc gia trong chu kỳ rà soát lần thứ nhất và lần thứ hai của Cơ chế đánh giá. Bài viết dưới đây xin giới thiệu một số kết quả thực hiện Cơ chế đánh giá thực thi Công ước UNCAC trong thời gian vừa qua.

Giới thiệu về Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế và các hoạt động của Việt Nam trong khuôn khổ Hội nghị

(23/06/2021)

Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế (HCCH) tổ chức phiên họp đầu tiên vào năm 1893 dưới sáng kiến của Tobias Michael Carel Asser (người đoạt giải Nobel Hòa bình năm 1911). Hội nghị đã trở thành tổ chức liên chính phủ hoạt động thường xuyên từ năm 1955 khi Quy chế của Hội nghị có hiệu lực.

MỘT SỐ THÔNG TIN CHUNG VỀ ỦY BAN NHÂN QUYỀN LIÊN HỢP QUỐC

(29/07/2020)

Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc (sau đây gọi tắt là Ủy ban) gồm các chuyên gia độc lập giám sát việc thực thi Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của các quốc gia thành viên.