Danh sách thông báo
Cập nhật thông tin về việc thực hiện ủy thác tư pháp tống đạt giấy tờ đi một số nước và hiệu lực của Công ước thu thập chứng cứ đối với Việt Nam (Công văn số 1779/BTP-PLQT ngày 09/4/2024)

13/06/2024

Bộ Tư pháp cập nhật thông tin, thông báo của Cơ quan Trung ương một số nước về tình hình thực hiện ủy thác tư pháp đi Hoa Kỳ, Ca-na-đa, CHLB Đức, Hàn Quốc, Xinh-ga-po, An-đô-ra và hiệu lực của Công ước La Hay năm 1970 về thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại đối với Việt Nam. Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm.

Cập nhật thông tin về việc thực hiện ủy thác tư pháp tống đạt giấy tờ đi một số nước và hiệu lực của Công ước thu thập chứng cứ đối với Việt Nam (Công văn số 6513/BTP-PLQT ngày 29/12/2023)

13/06/2024

Bộ Tư pháp cập nhật thông tin, thông báo của Cơ quan trung ương một số nước về tình hình thực hiện ủy thác tư pháp đi Pháp (France), Séc (Czech Republic), A-déc-bai–gian (Azerbaijan), Pa-ra-goay (Paraguay), Xinh-ga-po (Singapore), Ma- lai- xi-a (Malaysia) và hiệu lực của Công ước La Hay năm 1970 về thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại đối với Việt Nam. Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm.

Cập nhật thông tin về việc thực hiện ủy thác tư pháp tống đạt giấy tờ đi một số nước và hiệu lực của Công ước thu thập chứng cứ đối với Việt Nam (Công văn số 114/BTP-PLQT ngày 12/01/2023)

13/06/2024

Bộ Tư pháp cập nhật thông tin về hồ sơ ủy thác tư pháp đi Ô-xtrây-li-a (Australia), Lít-va (Lithuania), Na Uy (Norway), Cô-lôm-bi-a (Colombia), Hàn Quốc (Republic of Korea) và hiệu lực của Công ước La Hay năm 1970 về thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại đối với Việt Nam. Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm.

Sổ tay hướng dẫn thực hiện tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự tại Việt Nam và lưu ý một số vấn đề nhạy cảm giới

13/06/2024

Năm 2022, Vụ Pháp luật quốc tế - Bộ Tư pháp đã phối hợp với Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) xây dựng Sổ tay hướng dẫn thực hiện tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự tại Việt Nam và lưu ý một số vấn đề nhạy cảm giới. Sổ tay vừa là tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ giới thiệu từng bước thực hiện tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự tại Việt Nam, vừa là cẩm nang cho các cán bộ thực hiện đảm bảo cân nhắc thích đáng các vấn đề nhạy cảm giới trong quá trình thực hiện tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho phụ nữ - đặc biệt là quyền tiếp cận công lý.

Cập nhật thông tin về việc thực hiện ủy thác tư pháp tống đạt giấy tờ đi một số nước và hiệu lực của Công ước thu thập chứng cứ đối với Việt Nam (Công văn số 1953/BTP-PLQT ngày 14/6/2022)

13/06/2024

Bộ Tư pháp cập nhật thông tin về việc tam dừng thực hiện ủy thác tư pháp tống đạt giấy tờ đi một số nước (LB Nga, U-crai-na, Bê-la-rút ) và thông tin cập nhật về hồ sơ ủy thác tư pháp đi Ma-rốc, Ma Cao-Trung Quốc, Ca-na-đa, Nhật Bản (Thu thập chứng cứ) và hiệu lực của Công ước La Hay năm 1970 về thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại đối với Việt Nam. Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm.

Cập nhật thông tin về việc thực hiện ủy thác tư pháp tống đạt giấy tờ đi một số nước và hiệu lực của Công ước thu thập chứng cứ đối với Việt Nam (Công văn số 4836/BTP-PLQT ngày 22/12/2021)

13/06/2024

Bộ Tư pháp cập nhật thông tin về việc tiếp tục thực hiện ủy thác tư pháp tống đạt giấy tờ và thông tin cập nhật về hồ sơ ủy thác tư pháp đi CHLB Đức, Đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc, Crô-a-ti-a (Croatia), Lúc-xăm-bua (Luxembourg), Gru-di-a (Georgia) và hiệu lực của Công ước La Hay năm 1970 về thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại đối với Việt Nam. Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm.

Cập nhật thông tin về việc thực hiện ủy thác tư pháp tống đạt giấy tờ đi một số nước và hiệu lực của Công ước thu thập chứng cứ đối với Việt Nam (Công văn số 438/BTP-PLQT ngày 22/02/2021)

13/06/2024

Bộ Tư pháp cập nhật thông tin về việc thực hiện ủy thác tư pháp tống đạt giấy tờ đi Phi-lip-pin, Cộng hòa Áo, Latvia, Marshall Islands, Xlô-vê-ni-a, Man-ta, Ca-dắc-xtan, Bungari, Bồ Đào Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và hiệu lực của Công ước La Hay năm 1970 về thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại đối với Việt Nam. Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm.

Cập nhật thông tin về việc thực hiện ủy thác tư pháp tống đạt giấy tờ đi một số nước và hiệu lực của Công ước thu thập chứng cứ đối với Việt Nam (Công văn số 1474/BTP-PLQT ngày 14/5/2021)

13/06/2024

Bộ Tư pháp cập nhật thông tin về việc thực hiện ủy thác tư pháp tống đạt giấy tờ đi Vương Quốc Anh, bang Victoria-Australia, CHLB Đức, Lúc-xăm-bua, Quần đảo Mác-san, Mông-tê-nê-grô, Na Uy, Xlô-vê-ni-a, Vê-nê-xu-ê-la và hiệu lực của Công ước La Hay năm 1970 về thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại đối với Việt Nam. Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm.

Cập nhật thông tin về việc thực hiện UTTP tống đạt giấy tờ đi một số nước và hiệu lực của Công ước thu thập chứng cứ đối với Việt Nam (Công văn 908/BTP-PLQT ngày 16/3/2020)

13/06/2024

Bộ Tư pháp cập nhật thông tin về việc thực hiện ủy thác tư pháp tống đạt giấy tờ đi Hoa Kỳ, Can-na-đa, Phi-líp-pin, Cô-lôm-bia và hiệu lực của Công ước La Hay năm 1970 về thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại đối với Việt Nam. Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm.

Hướng dẫn thực hiện UTTP về dân sự đi một số nước (Công văn số 4378/BTP-PLQT ngày 06/11/2019)

13/06/2024

Bộ Tư pháp hướng dẫn về việc lập hồ sơ UTTP về dân sự đi các nước Nê-pan, CHLB Đức và Ni-ca-ra-goa. Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm.