Sổ tay hướng dẫn thực hiện tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự tại Việt Nam và lưu ý một số vấn đề nhạy cảm giới

Sổ tay hướng dẫn thực hiện tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự tại Việt Nam và lưu ý một số vấn đề nhạy cảm giới

Năm 2022, Vụ Pháp luật quốc tế - Bộ Tư pháp đã phối hợp với Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) xây dựng Sổ tay hướng dẫn thực hiện tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự tại Việt Nam và lưu ý một số vấn đề nhạy cảm giới. Sổ tay vừa là tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ giới thiệu từng bước thực hiện tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự tại Việt Nam, vừa là cẩm nang cho các cán bộ thực hiện đảm bảo cân nhắc thích đáng các vấn đề nhạy cảm giới trong quá trình thực hiện tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho phụ nữ - đặc biệt là quyền tiếp cận công lý.