Cập nhật thông tin về việc thực hiện ủy thác tư pháp tống đạt giấy tờ đi một số nước và hiệu lực của Công ước thu thập chứng cứ đối với Việt Nam (Công văn số 114/BTP-PLQT ngày 12/01/2023)

Cập nhật thông tin về việc thực hiện ủy thác tư pháp tống đạt giấy tờ đi một số nước và hiệu lực của Công ước thu thập chứng cứ đối với Việt Nam (Công văn số 114/BTP-PLQT ngày 12/01/2023)

Bộ Tư pháp cập nhật thông tin về hồ sơ ủy thác tư pháp đi Ô-xtrây-li-a (Australia), Lít-va (Lithuania), Na Uy (Norway), Cô-lôm-bi-a (Colombia), Hàn Quốc (Republic of Korea) và hiệu lực của Công ước La Hay năm 1970 về thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại đối với Việt Nam. Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm.

File đính kèm