Cập nhật thông tin về việc thực hiện ủy thác tư pháp tống đạt giấy tờ đi một số nước và hiệu lực của Công ước thu thập chứng cứ đối với Việt Nam (Công văn số 1953/BTP-PLQT ngày 14/6/2022)

Cập nhật thông tin về việc thực hiện ủy thác tư pháp tống đạt giấy tờ đi một số nước và hiệu lực của Công ước thu thập chứng cứ đối với Việt Nam (Công văn số 1953/BTP-PLQT ngày 14/6/2022)

Bộ Tư pháp cập nhật thông tin về việc tam dừng thực hiện ủy thác tư pháp tống đạt giấy tờ đi một số nước (LB Nga, U-crai-na, Bê-la-rút ) và thông tin cập nhật về hồ sơ ủy thác tư pháp đi Ma-rốc, Ma Cao-Trung Quốc, Ca-na-đa, Nhật Bản (Thu thập chứng cứ) và hiệu lực của Công ước La Hay năm 1970 về thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại đối với Việt Nam. Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm.

File đính kèm