Cập nhật thông tin về việc thực hiện ủy thác tư pháp tống đạt giấy tờ đi một số nước và hiệu lực của Công ước thu thập chứng cứ đối với Việt Nam (Công văn số 6513/BTP-PLQT ngày 29/12/2023)

Cập nhật thông tin về việc thực hiện ủy thác tư pháp tống đạt giấy tờ đi một số nước và hiệu lực của Công ước thu thập chứng cứ đối với Việt Nam (Công văn số 6513/BTP-PLQT ngày 29/12/2023)

Bộ Tư pháp cập nhật thông tin, thông báo của Cơ quan trung ương một số nước về tình hình thực hiện ủy thác tư pháp đi Pháp (France), Séc (Czech Republic), A-déc-bai–gian (Azerbaijan), Pa-ra-goay (Paraguay), Xinh-ga-po (Singapore), Ma- lai- xi-a (Malaysia) và hiệu lực của Công ước La Hay năm 1970 về thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại đối với Việt Nam. Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm.

File đính kèm