Cấp thực hiện:
Lĩnh vực:
Đối tượng thực hiện:
Danh sách thủ tụcSố bản ghi: 19
Mã TTHC Tên thủ tục Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
2.000908 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Bộ Tư pháp

Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc

Chứng thực

2.000884 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Bộ Tư pháp

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Phòng Tư Pháp

Tổ chức hành nghề công chứng

Cơ quan đại diện có thẩm quyền

Chứng thực

2.000843 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Bộ Tư pháp

Phòng Tư Pháp

Tổ chức hành nghề công chứng

Cơ quan đại diện có thẩm quyền

Chứng thực

2.000815 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Bộ Tư pháp

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Phòng Tư Pháp

Tổ chức hành nghề công chứng

Cơ quan đại diện có thẩm quyền

Chứng thực