Cấp thực hiện:
Lĩnh vực:
Đối tượng thực hiện:
Danh sách thủ tụcSố bản ghi: 20
Mã TTHC Tên thủ tục Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1.002223 Đề nghị nhận tài sản đã kê biên để trừ vào tiền được THA (cấp huyện) Bộ Tư pháp

Chi cục thi hành án dân sự

Thi hành án dân sự

1.002180 Giải quyết khiếu nại về THADS (lần 1) - cấp huyện Bộ Tư pháp

Chi cục thi hành án dân sự

Thi hành án dân sự

1.002176 Giải quyết tố cáo về THADS (cấp huyện) Bộ Tư pháp

Chi cục thi hành án dân sự

Thi hành án dân sự

1.002105 Giải quyết tố cáo về thi hành án dân sự (cấp Trung ương) Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Tổng cục Thi hành án dân sự

Bộ Quốc phòng

Thi hành án dân sự

1.001110 Giải quyết khiếu nại về THADS (lần 1)-cấp trung ương Bộ Tư pháp

Thủ trưởng cơ quan quản lý THADS thuộc Bộ Tư pháp

Thủ trưởng cơ quan thi hành án cấp quân khu

Thi hành án dân sự