Cấp Giấy phép thành lập Trung tâm hòa giải thương mại
Tên thủ tục:
Cấp Giấy phép thành lập Trung tâm hòa giải thương mại
Mã thủ tục:
1.008907
Số quyết định:
Lĩnh vực:
Hòa giải thương mại
Trình tự thực hiện
Trường hợp Trình tự

- Công dân Việt Nam có đủ tiêu chuẩn hòa giải viên thương mại muốn thành lập Trung tâm hòa giải thương mại thì lập hồ sơ đề nghị thành lập Trung tâm hòa giải thương mại gửi Bộ Tư pháp.
- Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định cấp Giấy phép thành lập Trung tâm hòa giải thương mại.
Cách thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 15 Ngày
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá; trường hợp từ chối phải thông báo lý do bằng văn bản.
- Người bị từ chối cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.
Nộp qua bưu chính công ích 15 Ngày
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá; trường hợp từ chối phải thông báo lý do bằng văn bản.
- Người bị từ chối cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.
Thành Phần Hồ Sơ
Tên giấy tờ Số bản chính Số bản sao

- Giấy đề nghị thành lập Trung tâm hòa giải thương mại theo mẫu do Bộ Tư pháp ban hành.
1 0

- Danh sách sáng lập viên.
1 0

- Giấy tờ chứng minh sáng lập viên đủ tiêu chuẩn hòa giải viên thương mại quy định khoản 1 Điều 7 Nghị định số 22/2017/NĐ
-CP.
1 0

- Dự thảo Quy tắc hòa giải của Trung tâm.
1 0
Nội dung của Quy tắc hòa giải của Trung tâm không được trái quy định của pháp luật. 0 0
Đối tượng thực hiện:
Cơ quan thực hiện:
Bộ Tư pháp
Kết quả thực hiện:
: Giấy phép thành lập Trung tâm hòa giải thương mại.
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành CQBH
22/2017/NĐ-CP Về hòa giải thương mại 2017-02-24
02/2018/TT-BTP Ban hành và hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại 2018-02-26
Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
Công dân Việt Nam có đủ tiêu chuẩn hòa giải viên thương mại quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 22/2017/NĐ
-CP:
- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự; có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín, độc lập, vô tư, khách quan;
- Có trình độ đại học trở lên và đã qua thời gian công tác trong lĩnh vực được đào tạo từ 02 năm trở lên;
- Có kỹ năng hòa giải, hiểu biết pháp luật, tập quán kinh doanh, thương mại và các lĩnh vực liên quan.
Từ khóa:
Mô tả: