Xác đinh cơ quan giải quyết bồi thường (cấp trung ương)
Tên thủ tục:
Xác đinh cơ quan giải quyết bồi thường (cấp trung ương)
Mã thủ tục:
2.002196
Số quyết định:
QĐ/0001-BTP
Lĩnh vực:
Bồi thường nhà nước
Trình tự thực hiện
Trường hợp Trình tự

- Gửi đề nghị xác định cơ quan giải quyết bồi thường: (1) Trường hợp người yêu cầu bồi thường chưa xác định được cơ quan giải quyết bồi thường và nộp hồ sơ đến Sở Tư pháp theo quy định tại khoản 4 Điều 41 Luật TNBTCNN năm 2017. Nếu xác định cơ quan giải quyết bồi thường theo quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản 1 Điều 40 của Luật TNBTCNN năm 2017 và khoản 1 Điều 32 Nghị định số 68/2018/NĐ
-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sau đây gọi là Nghị định số 68/2018/NĐ
-CP) thì Sở Tư pháp gửi ngay hồ sơ đến Bộ Tư pháp; (2) Người yêu cầu bồi thường gửi hồ sơ đề nghị xác định cơ quan giải quyết bồi thường đến Bộ Tư pháp đối với các trường hợp quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản 1 Điều 40 của Luật TNBTCNN năm 2017 và khoản 1 Điều 32 Nghị định số 68/2018/NĐ
-CP.
- Cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước tổ chức họp với các cơ quan có liên quan để xác định cơ quan giải quyết bồi thường;
- Trường hợp các cơ quan thống nhất được cơ quan giải quyết bồi thường thì cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước ban hành văn bản xác định cơ quan giải quyết bồi thường;
- Trường hợp các cơ quan không thống nhất được cơ quan giải quyết bồi thường thì cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước quyết định một trong số các cơ quan có liên quan là cơ quan giải quyết bồi thường và ban hành văn bản xác định cơ quan giải quyết bồi thường.
Cách thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Không quy định cụ thể Khác Hồ sơ đề nghị xác định cơ quan giải quyết bồi thường gửi trực tiếp tại Bộ Tư pháp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính đến Bộ Tư pháp.
Nộp qua bưu chính công ích Không quy định cụ thể Khác Hồ sơ đề nghị xác định cơ quan giải quyết bồi thường gửi trực tiếp tại Bộ Tư pháp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính đến Bộ Tư pháp.
Thành Phần Hồ Sơ
Tên giấy tờ Số bản chính Số bản sao
Các giấy tờ, tài liệu là thành phần hồ sơ yêu cầu bồi thường. 0 1
Đối tượng thực hiện:
Công dân Việt Nam, Cán bộ, công chức, viên chức, Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện:
Bộ Tư pháp
Kết quả thực hiện:
Văn bản xác định cơ quan giải quyết bồi thường được gửi cho cơ quan giải quyết bồi thường để giải quyết yêu cầu bồi thường của người yêu cầu bồi thường.
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành CQBH
68/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2018-05-15
10/2017/QH14 Trách nhiệm bồi thường của nhà nước 2017-06-20
Yêu cầu, điều kiện thực hiện:

- Không có sự thống nhất về cơ quan giải quyết bồi thường trong trường hợp có nhiều người thi hành công vụ thuộc nhiều cơ quan trung ương cùng gây thiệt hại hoặc trường hợp có nhiều người thi hành công vụ thuộc cơ quan trung ương và cơ quan địa phương cùng gây thiệt hại hoặc trường hợp có nhiều người thi hành công vụ thuộc nhiều cơ quan địa phương cùng gây thiệt hại mà các cơ quan địa phương đó thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác nhau;
- Cơ quan nhà nước ở trung ương bị giải thể theo quyết định của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Từ khóa:
Mô tả: