Thủ tục cấp Giấy phép thành lập Trung tâm hoà giải thương mại
Tên thủ tục:
Thủ tục cấp Giấy phép thành lập Trung tâm hoà giải thương mại
Mã thủ tục:
2.002055
Số quyết định:
QĐ/0001-BTP
Lĩnh vực:
Hòa giải thương mại
Trình tự thực hiện
Trường hợp Trình tự

- Công dân Việt Nam có đủ tiêu chuẩn hoà giải viên thương mại muốn thành lập Trung tâm hoà giải thương mại thì lập hồ sơ đề nghị thành lập Trung tâm hoà giải thương mại gửi Bộ Tư pháp.
- Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định cấp Giấy phép thành lập Trung tâm hoà giải thương mại.
Cách thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 30 Ngày
- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập cho Trung tâm hoà giải thương mại; trường hợp từ chối phải thông báo lý do bằng văn bản.
- Người bị từ chối có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.
Nộp qua bưu chính công ích 30 Ngày
- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập cho Trung tâm hoà giải thương mại; trường hợp từ chối phải thông báo lý do bằng văn bản.
- Người bị từ chối có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.
Thành Phần Hồ Sơ
Tên giấy tờ Số bản chính Số bản sao

- Giấy đề nghị thành lập Trung tâm hoà giải thương mại theo mẫu do Bộ Tư pháp ban hành.
1 0

- Danh sách sáng lập viên.
1 0

- Giấy tờ chứng minh sáng lập viên đủ tiêu chuẩn hoà giải viên thương mại quy định khoản 1 Điều 7 Nghị định số 22/2017/NĐ
-CP.
1 0

- Dự thảo Quy tắc hoà giải của Trung tâm. Nội dung của Quy tắc hoà giải của Trung tâm không được trái quy định của pháp luật.
1 0
Đối tượng thực hiện:
Công dân Việt Nam, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Người nước ngoài, Cán bộ, công chức, viên chức
Cơ quan thực hiện:
Bộ Tư pháp
Kết quả thực hiện:
Giấy phép thành lập Trung tâm hoà giải thương mại.
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành CQBH
22/2017/NĐ-CP Về hòa giải thương mại 2017-02-24
02/2018/TT-BTP Ban hành và hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại 2018-02-26
Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
Không có yêu cầu
Từ khóa:
Mô tả: