Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật
Tên thủ tục:
Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật
Mã thủ tục:
1.000404
Số quyết định:
QĐ/0001-BTP
Lĩnh vực:
Tư vấn pháp luật
Trình tự thực hiện
Trường hợp Trình tự

- Người được cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật mà thuộc các trường theo quy định của khoản 2 điều 20 Nghị định số 77/2008/NĐ
-CP thì chậm nhất là ba mươi ngày, kể từ khi phát hiện người đó không còn đủ tiêu chuẩn của tư vấn viên pháp luật, Trung tâm tư vấn pháp luật nơi người không còn đủ tiêu chuẩn của tư vấn viên pháp luật làm việc phải có văn bản đề nghị Sở Tư pháp nơi cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật tiến hành thu hồi Thẻ tư vấn viên pháp luật.
- Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Giám đốc Sở Tư pháp ra quyết định thu hồi Thẻ tư vấn viên pháp luật.
- Quyết định thu hồi Thẻ tư vấn viên pháp luật được gửi cho Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh, tổ chức chủ quản, Bộ Tư pháp và các cơ quan quản lý nhà nước về lao động, thuế.
Cách thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 7 Ngày Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Trung tâm tư vấn pháp luật.
Nộp qua bưu chính công ích 7 Ngày Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Trung tâm tư vấn pháp luật.
Thành Phần Hồ Sơ
Tên giấy tờ Số bản chính Số bản sao
Văn bản đề nghị của Trung tâm tư vấn pháp luật 1 0
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện:
Sở Tư pháp
Kết quả thực hiện:
Quyết định thu hồi Thẻ tư vấn viên pháp luật
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành CQBH
77/2008/NĐ-CP Nghị định 77/2008/NĐ-CP 2008-07-16
01/2010/TT-BTP Thông tư 01/2010/TT-BTP 2010-02-09
Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
Không có yêu cầu
Từ khóa:
Mô tả: