Miễn nhiệm công chứng viên (trường hợp được miễn nhiệm)
Tên thủ tục:
Miễn nhiệm công chứng viên (trường hợp được miễn nhiệm)
Mã thủ tục:
1.000075
Số quyết định:
Quyết định số 2007/QĐ-BTP ngày 26 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
Lĩnh vực:
Công chứng
Trình tự thực hiện
Trường hợp Trình tự

- Công chứng viên đề nghị miễn nhiệm theo nguyện vọng của cá nhân hoặc chuyển làm công việc khác nộp đơn đề nghị miễn nhiệm tại Sở Tư pháp ở nơi mình đăng ký hành nghề;
- Sở Tư pháp có văn bản đề nghị kèm theo đơn đề nghị miễn nhiệm của công chứng viên gửi Bộ trưởng Bộ Tư pháp;
- Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định miễn nhiệm công chứng viên;
- Sở Tư pháp nơi công chứng viên đã đăng ký hành nghề xóa đăng ký hành nghề, ra quyết định thu hồi Thẻ công chứng viên đối với trường hợp công chứng viên đã đăng ký hành nghề.
Cách thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp - Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đơn đề nghị miễn nhiệm của công chứng viên, Sở Tư pháp có văn bản đề nghị kèm theo đơn đề nghị miễn nhiệm của công chứng viên gửi Bộ trưởng Bộ Tư pháp; - Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị miễn nhiệm công chứng viên, Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định việc miễn nhiệm công chứng viên. Khác
Thành Phần Hồ Sơ
Tên giấy tờ Số bản chính Số bản sao
Đơn đề nghị miễn nhiệm công chứng viên theo Mẫu TP
-CC
-04 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2015/TT
-BTP;
1 0
Văn bản đề nghị miễn nhiệm công chứng viên của Sở Tư pháp. 1 0
Đối tượng thực hiện:
Công dân Việt Nam
Cơ quan thực hiện:
Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp
Kết quả thực hiện:
Quyết định miễn nhiệm công chứng viên;Xóa đăng ký hành nghề và quyết định thu hồi Thẻ công chứng viên
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành CQBH
53/2014/QH13 Luật công chứng 2014-06-20
Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
Công chứng viên được miễn nhiệm theo nguyện vọng của cá nhân hoặc chuyển làm công việc khác
Từ khóa:
Mô tả: