Bổ sung hoạt động hoà giải thương mại cho Trung tâm trọng tài
Tên thủ tục:
Bổ sung hoạt động hoà giải thương mại cho Trung tâm trọng tài
Mã thủ tục:
2.002054
Số quyết định:
QĐ/0001-BTP
Lĩnh vực:
Hòa giải thương mại
Trình tự thực hiện
Trường hợp Trình tự

- Trung tâm trọng tài đã được cấp Giấy phép thành lập và đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trọng tài thương mại muốn thực hiện hoạt động hoà giải thương mại thì lập hồ sơ đề nghị bổ sung hoạt động hoà giải thương mại gửi Bộ Tư pháp.
- Các sáng lập viên nộp hồ sơ đề nghị thành lập Trung tâm trọng tài muốn Trung tâm trọng tài được đồng thời thực hiện hoạt động hòa giải thương mại thì trong hồ sơ thành lập Trung tâm trọng tài gửi kèm theo Dự thảo Quy tắc hòa giải.
- Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định bổ sung hoạt động hoà giải thương mại cho Trung tâm trọng tài.
Cách thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 15 Ngày Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tư pháp ra quyết định bổ sung hoạt động hòa giải thương mại cho Trung tâm trọng tài; trường hợp từ chối phải thông báo lý do bằng văn bản.
Nộp qua bưu chính công ích 15 Ngày Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tư pháp ra quyết định bổ sung hoạt động hòa giải thương mại cho Trung tâm trọng tài; trường hợp từ chối phải thông báo lý do bằng văn bản.
Thành Phần Hồ Sơ
Tên giấy tờ Số bản chính Số bản sao

- Giấy đề nghị bổ sung hoạt động hoà giải thương mại theo mẫu do Bộ Tư pháp ban hành.
1 0

- Dự thảo Quy tắc hoà giải của Trung tâm. Nội dung của Quy tắc hoà giải của Trung tâm không được trái quy định của pháp luật
1 0
Đối tượng thực hiện:
Công dân Việt Nam, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Người nước ngoài, Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiện:
Bộ Tư pháp
Kết quả thực hiện:
Quyết định bổ sung hoạt động hoà giải thương mại cho Trung tâm trọng tài.
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành CQBH
22/2017/NĐ-CP Về hòa giải thương mại 2017-02-24
02/2018/TT-BTP Ban hành và hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại 2018-02-26
Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
Không có yêu cầu
Từ khóa:
Mô tả: