Xác nhận kết quả thi hành án (cấp tỉnh)
Tên thủ tục:
Xác nhận kết quả thi hành án (cấp tỉnh)
Mã thủ tục:
1.002270
Số quyết định:
Lĩnh vực:
Thi hành án dân sự
Trình tự thực hiện
Trường hợp Trình tự
Cách thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 15 Ngày
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá; trường hợp từ chối phải thông báo lý do bằng văn bản.
- Người bị từ chối cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.
Nộp qua bưu chính công ích 15 Ngày
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá; trường hợp từ chối phải thông báo lý do bằng văn bản.
- Người bị từ chối cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.
Thành Phần Hồ Sơ
Tên giấy tờ Số bản chính Số bản sao
Theo mẫu đơn nêu trên, hồ sơ kèm theo đơn đề nghị còn có:
Bản án, Quyết định 1 0
Quyết định thi hành án 1 0
Tài liệu có liên quan khác. 1 0
Đơn đề nghị xác nhận kết quả thi hành án (Mẫu D10
-THADS).
1 0
Đối tượng thực hiện:
Cơ quan thực hiện:
Tổng cục Thi hành án dân sự, Phòng thi hành án cấp quân khu
Kết quả thực hiện:
Giấy xác nhận kết quả thi hành án.
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành CQBH
62/2015/NĐ-CP Nghị định 62/2015/NĐ-CP 2015-07-18
26/2008/QH12 Luật THADS số 26/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 64/2014/QH13 2018-11-14
64/2014/QH13 Luật 64/2014/QH13 2014-11-25
01/2016/TT-BTP Thông tư 01/2016/TT-BTP 2016-02-01
Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
Không có yêu cầu
Từ khóa:
Mô tả: