Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng tàu bay đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký
Tên thủ tục:
Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng tàu bay đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký
Mã thủ tục:
1.001073
Số quyết định:
Lĩnh vực:
Đăng ký biện pháp bảo đảm
Trình tự thực hiện
Trường hợp Trình tự

- Bước 1. Nộp hồ sơ tại Cục Hàng không Việt Nam
- Bước 2. Cục Hàng không Việt Nam kiểm tra hồ sơ để quyết định việc sửa chữa sai sót
- Bước 3. Cục Hàng không Việt Nam chỉnh lý và cấp lại văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay nếu có sai sót trong văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, thu hồi văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay đã cấp có sai sót + Trường hợp từ chối sửa chữa sai sót, Cục Hàng không Việt Nam phải thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu đăng ký trong đó nêu rõ lý do
- Bước 4. Nhận kết quả tại Cục Hàng không Việt Nam hoặc qua đường bưu điện.
Cách thực hiện
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 15 Ngày
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá; trường hợp từ chối phải thông báo lý do bằng văn bản.
- Người bị từ chối cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.
Nộp qua bưu chính công ích 15 Ngày
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá; trường hợp từ chối phải thông báo lý do bằng văn bản.
- Người bị từ chối cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.
Thành Phần Hồ Sơ
Tên giấy tờ Số bản chính Số bản sao
Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu); 0 1
Văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay đã cấp, nếu có sai sót (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực) 1 0
Phiếu yêu cầu sửa chữa sai sót về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay (Phụ lục 06 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2019/TT
-BTP ngày 17/01/2019)
1 0
Đối tượng thực hiện:
Cơ quan thực hiện:
Cục Hàng không Việt Nam
Kết quả thực hiện:
Tùy từng trường hợp cụ thể, có thể là một trong những kết quả sau đây: Giấy chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay hoặc Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng tàu bay đã đăng ký hoặc Giấy chứng nhận đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm là tàu bay hoặc Giấy chứng nhận xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay.
Căn cứ pháp lý
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành CQBH
102/2017/NĐ-CP Về đăng ký biện pháp bảo đảm 2017-09-01
193/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không 2016-11-08
02/2012/TTLT-BTP-BGTVT Hướng dẫn việc đăng ký, cung cấp thông tin về cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay, thế chấp tàu biển 2012-03-30
68/2015/NĐ-CP Quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay 2015-08-18
01/2019/TT-BTP Hướng dẫn một số nội dung về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển 2019-01-17
Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
Không có yêu cầu
Từ khóa:
Mô tả: