Chủ động triển khai Kế hoạch Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp

06/05/2020
Chủ động triển khai Kế hoạch Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp
Ngày 5/5, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đã làm việc với lãnh đạo Vụ Thi đua – khen thưởng và Văn phòng Bộ về tình hình triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V và Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp.
Theo Kế hoạch, các nhóm hoạt động chính bao gồm: Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống; hoạt động chuyên môn, nghiên cứu, xây dựng, xuất bản các ấn phẩm về ngành Tư pháp; hoạt động thể thao; hoạt động thi đua, khen thưởng. Để kịp thời triển khai các nhóm công việc, Bộ Tư pháp đã có Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V và Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp do Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh làm Trưởng ban và thành lập Tiểu ban Tổ chức, Tiểu ban Nội dung.
Sau khi nghe các ý kiến trao đổi, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh yêu cầu cần rà soát tổng thể các nội dung cần triển khai để xây dựng kế hoạch thực hiện với lộ trình cụ thể. Trong đó, cần xác định rõ công việc của các tiểu ban, trách nhiệm của từng thành viên; đề xuất nhiều phương án triển khai để tránh bị động trong bối cảnh dịch bệnh vẫn chưa dứt điểm. Sau khi kế hoạch được thống nhất và ban hành, các tiểu ban cần chủ động thực hiện hiệu quả, chú trọng công tác theo dõi, đôn đốc để kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh. Vụ Thi đua - khen thưởng và Văn phòng Bộ cần nâng cao hiệu quả công tác phối hợp để kế hoạch được thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.
K.Q