Từ 01/01/2007: Áp dụng giá bán bán buôn điện nông thôn và giá bán buôn điện cho khu tập thể, cụm dân cư

26/12/2006
Theo Quyết định số 45/2006/QĐ-BCN ngày 14/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp thì từ ngày 01/01/2007, giá bán bán buôn điện nông thôn và giá bán buôn điện cho khu tập thể, cụm dân cư được áp dụng thống nhất trong toàn quốc như sau:
1. Giá bán buôn điện nông thôn
       - Giá bán buôn điện phục vụ sinh hoạt nông thôn: 390 đ/kWh
       - Giá bán buôn điện cho các mục đích khác: 795 đ/kWh
2. Giá bán buôn điện cho khu tập thể, cụm dân cư:
       - Giá bán buôn điện phục vụ sinh hoạt: Bán qua máy biến áp của khách hàng:   640 đ/kWh; bán qua máy biến áp của bên bán điện:      650 đ/kWh
       - Giá bán buôn điện cho các mục đích khác: 860 đ/kWh
       Việc áp giá bán buôn điện trong hợp đồng mua bán điện thực hiện theo Thông tư hướng dẫn thực hiện giá bán điện của Bộ Công nghiệp.
 
 
Chí Linh - Cục Trợ giúp pháp lý