Chú trọng ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế

08/10/2021
Trên cơ sở thảo luận của các thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2021, Chính phủ thống nhất đánh giá như sau:
Trong tháng 8, dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương phía Nam. Hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và triển khai kết luận của Lãnh đạo chủ chốt tại Thông báo số 10-TB/KL ngày 24 tháng 8 năm 2021, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã nhanh chóng được kiện toàn; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo quyết liệt, bám sát thực tiễn, phát huy cao độ vai trò của các lực lượng và huy động hiệu quả các lực lượng, nguồn lực để góp phần ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh, nỗ lực chăm lo đời sống của Nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội.
Chính phủ biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của các lực lượng tuyến đầu như y tế, quân đội, công an, tình nguyện viên, báo chí...; sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; đặc biệt là tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, sự tham gia tích cực, hiệu quả của các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm an sinh xã hội, duy trì sản xuất, kinh doanh và các hoạt động kinh tế - xã hội.
Tuy nhiên, dịch bệnh COVID-19 với biến chủng mới lây lan nhanh, diễn biến phức tạp, kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng của Nhân dân, làm đình trệ nhiều hoạt động kinh tế - xã hội tại một số địa phương. Để ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh nhanh nhất, hiệu quả nhất và phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2021, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện quyết liệt, đồng bộ những nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại các nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với tinh thần đổi mới, liêm chính, kỷ cương, hành động, hiệu quả, vì Nhân dân phục vụ; tích cực triển khai hiệu quả, quyết tâm đưa phong trào thi đua “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” vào thực tiễn đời sống, xã hội; trong đó tập trung một số nội dung trọng tâm sau:
Thực hiện nghiêm những nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Lãnh đạo chủ chốt, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, đặc biệt là các Công điện số 1099/CĐ-TTg ngày 22 tháng 8 năm 2021 và 1102/CĐ-TTg ngày 23 tháng 8 năm 2021, kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Ban Chỉ đạo quốc gia với các địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Quán triệt phương châm lấy xã, phường, thị trấn là “pháo đài”, người dân là “chiến sỹ”, vừa là trung tâm phục vụ, vừa là chủ thể trong phòng, chống dịch; chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của Nhân dân. Quyết tâm không để dịch lan rộng, nhất là những khu vực trọng yếu như Thủ đô Hà Nội, các khu đô thị lớn tập trung đông dân cư, khu công nghiệp... Khẩn trương thực hiện tiêm vắc-xin khoa học, kịp thời, hiệu quả, tập trung cho các đối tượng cần thiết như các lực lượng tuyến đầu, người cao tuổi, người có bệnh lý nền, người tại khu vực nguy cơ rất cao, tại các địa bàn trọng điểm đang có dịch bùng phát mạnh và các khu vực trọng yếu. Sớm ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh để trở lại trạng thái “bình thường mới” trên phạm vi cả nước. Đồng thời, tiếp tục chú trọng ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội; bảo đảm an dân, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tháo gỡ khó khăn, duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh.
Chính phủ giao cho Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan:
Tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo hướng dẫn cụ thể các địa phương thực hiện nhiệm vụ, giải pháp, biện pháp phòng, chống dịch theo các kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các cơ quan, địa phương khẩn trương nghiên cứu, đề xuất các chính sách tiếp tục quan tâm hơn nữa về đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm đầy đủ trang thiết bị bảo hộ, vật dụng cần thiết khác cho các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở, nhất là đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế.
Khẩn trương rà soát ban hành các hướng dẫn chuyên môn phải có mục tiêu, yêu cầu, tiến độ cụ thể, rõ ràng trong xét nghiệm, cách ly, điều trị; hướng dẫn cụ thể đối với người đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin; hỗ trợ các địa phương xây dựng phương án phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát; thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19.
Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Công Thương, Tài chính... xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp thích ứng an toàn với diễn biến của dịch bệnh, trình Chính phủ trong tháng 9 năm 2021 (xây dựng Nghị quyết).