Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế - quốc phòng

20/09/2021
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 1529/QĐ-TTg phê duyệt nội dung thực hiện Dự án “Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế - quốc phòng” đến hết năm 2030.

Quyết định quy định 2.500 chỉ tiêu tuyển dụng; thực hiện trong 5 đợt (thời gian thực hiện mỗi đợt là 24 tháng). Thời gian thực hiện Dự án từ năm 2021 đến năm 2030. 
Chế độ, chính sách đối với lực lượng trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các Khu kinh tế - quốc phòng
Quyết định quy định rõ, Lực lượng trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế - quốc phòng được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật hiện hành. Trong thời gian công tác tại các khu kinh tế - quốc phòng, lực lượng trí thức trẻ tình nguyện được hưởng chế độ, chính sách như viên chức quốc phòng có cùng trình độ và đang công tác cùng địa bàn theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 29/1/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án “Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế - quốc phòng giai đoạn 2010 - 2020”. Cụ thể: 

Trong thời gian công tác lực lượng trí thức trẻ tình nguyện được Đoàn kinh tế quốc phòng ký hợp đồng theo quy định, được hưởng mức trợ cấp sinh hoạt hằng tháng theo hệ số lương khởi điểm tương đương như đối với công nhân viên quốc phòng đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp công tác trên địa bàn khu kinh tế quốc phòng và các khoản phụ cấp khác như: phụ cấp quốc phòng an ninh, phụ cấp khu vực, phụ cấp đặc biệt, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp lưu động, phụ cấp độc hại, hỗ trợ tiền ăn, tiền điện nước sinh hoạt và quần áo… theo chế độ hiện hành.
Đồng thời, được tham gia và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật; được trang bị phương tiện làm việc theo quy định như đối với cán bộ, công nhân viên quốc phòng; được hưởng các chế độ phụ cấp ưu đãi ngành nghề hiện hành như đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước cùng nghề công tác cùng địa bàn; được thanh toán tiền công tác phí theo chế độ khoán công tác phí đối với cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
Lực lượng trí thức trẻ tình nguyện được hỗ trợ ban đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung; được hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời gian tham gia dự án, được miễn nghĩa vụ quân sự khi hoàn thành nhiệm vụ dự án (từ 24 tháng trở lên) và đã tốt nghiệp khóa huấn luyện quân sự cơ bản và được hưởng các chế độ ưu đãi khác do đơn vị quản lý, địa phương và các bộ, ngành quy định…

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ dự án (24 tháng) được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 4, khoản 2 Điều 42 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và các quy định của pháp luật có liên quan.