Danh mục 7 nhóm thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

17/09/2021
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký Quyết định 1498/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

 Theo đó, Danh mục thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có 7 nhóm thông tin, dữ liệu về: 1- Kinh tế tổng hợp; 2- Kinh tế ngành; 3- Khoa học - giáo dục - văn hóa - xã hội; 4- Nội chính, hành chính, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, an ninh, quốc phòng, đối ngoại; 5- Kinh tế - xã hội địa phương; 6- Phát triển doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp Nhà nước, kinh tế tập thể, hợp tác xã; 7- Phục vụ chỉ đạo điều hành đối với các nhiệm vụ cấp bách, khẩn cấp quốc gia.

Trong đó, nhóm thông tin, dữ liệu về kinh tế tổng hợp gồm: Thông tin, dữ liệu tổng hợp về kinh tế vĩ mô; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; thống kê; thông tin, dữ liệu tổng hợp về đầu tư công; thông tin, dữ liệu tổng hợp về ngân sách Nhà nước, thuế, hải quan, dự trữ Nhà nước; thông tin, dữ liệu tổng hợp về thương mại, xuất nhập khẩu; thông tin thị trường ngoài nước; các hiệp định thương mại tự do; thông tin, dữ liệu tổng hợp về tiền tệ; ngân hàng; ngoại hối...

Nhóm thông tin, dữ liệu tổng hợp về kinh tế - xã hội địa phương gồm thông tin, dữ liệu tổng hợp về kinh tế - xã hội hàng tháng, quý, năm; niên giám thống kê; thông tin giới thiệu địa phương.

Nhóm thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo điều hành đối với các nhiệm vụ cấp bách, khẩn cấp quốc gia gồm: Thông tin, dữ liệu tổng hợp về phòng, chống thiên tai; tìm kiếm, cứu nạn; phòng, chống COVID-19; biến đổi khí hậu.

Bảo đảm cung cấp, kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu thường xuyên, an toàn bảo mật thông tin

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan cung cấp, kết nối thông tin, dữ liệu với Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (Trung tâm) theo danh mục ban hành kèm theo Quyết định này; cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, dữ liệu tổng hợp phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với các nhiệm vụ cấp bách, khẩn cấp quốc gia. Giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan hướng dẫn triển khai cụ thể.

Bên cạnh đó, bảo đảm việc cung cấp, kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu thường xuyên, liên tục, thông suốt, an toàn bảo mật thông tin theo quy định pháp luật; chịu trách nhiệm về tính chính xác của nguồn thông tin, dữ liệu, tính thống nhất của các thông tin, dữ liệu được cung cấp, kết nối với Trung tâm; phối hợp với Văn phòng Chính phủ xây dựng bộ chỉ tiêu tổng hợp theo chức năng, nhiệm vụ phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước thực hiện cung cấp, kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu với Trung tâm; bảo đảm việc cung cấp, kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu thường xuyên, liên tục, thông suốt, an toàn, bảo mật thông tin theo quy định pháp luật; chịu trách nhiệm về tính chính xác của nguồn thông tin, dữ liệu, tính thống nhất của các thông tin, dữ liệu được cung cấp, kết nối, chia sẻ với Trung tâm.

Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ban Cơ yếu Chính phủ có trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng phục vụ việc cung cấp, kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin dữ liệu của các bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước với Trung tâm theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương, tập đoàn, tổng công ty Nhà nước hướng dẫn, xác định phương thức cung cấp, kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu với Trung tâm, hoàn thành trước ngày 30/10/2021. Đối với các thông tin dữ liệu đang trong quá trình xây dựng, thực hiện cung cấp, kết nối, chia sẻ theo lộ trình triển khai cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin; theo dõi, đôn đốc, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình, kết quả thực hiện; tham mưu, đề xuất điều chỉnh danh mục thông tin, dữ liệu ban hành kèm theo tại Quyết định này nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.