Bạc Liêu: Dẫn đầu cả nước trong làm sạch dữ liệu hộ tịch

10/05/2024
Bạc Liêu: Dẫn đầu cả nước trong làm sạch dữ liệu hộ tịch
Cuối năm 2022, Bạc Liêu đã hoàn thành việc số hóa Sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh, là đơn vị thứ 3 trong cả nước hoàn thành số hóa Sổ hộ tịch với 1.179.085 thông tin và chính thức chuyển dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư pháp để khai thác, sử dụng. Đến năm 2023, Bạc Liêu là một trong 7 tỉnh, thành trong cả nước thực hiện việc đối sánh, làm sạch dữ liệu dân cư. Dự kiến đến quý 3/2024, Bạc Liêu sẽ kết thúc hoàn thành và đi đầu cả nước đối với phần việc này.
Ông Vưu Nghị Bình - Giám đốc Sở Tư pháp cho biết Bạc Liêu là một trong những tỉnh đầu tiên trong cả nước thực hiện việc rà soát, kiểm tra, đối sánh làm sạch dữ liệu số hóa Sổ hộ tịch, đối chiếu dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Với tiến độ như hiện nay, dự kiến đến hết quý 3/2024, tỉnh Bạc Liêu sẽ hoàn thành và dẫn đầu cả nước ở lĩnh vực này.
Việc chuyển đổi dữ liệu hộ tịch từ sổ giấy sang dữ liệu số theo hướng thiết lập hệ thống thông tin hộ tịch đồng bộ tại các cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh; bảo đảm toàn bộ Sổ hộ tịch lịch sử còn lưu trữ bằng thủ công (đủ điều kiện số hóa) được số hóa, tạo lập dữ liệu điện tử và liên thông, kết nối chuyển đổi lưu trữ vào cơ sở dữ liệu điện tử, hoàn thành cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử dùng chung trên toàn tỉnh. Đáp ứng tốt nhất yêu cầu đăng ký, quản lý hộ tịch theo Luật Hộ tịch và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trong đăng ký hộ tịch trực tuyến; phục vụ việc xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc; thực hiện kết nối để cung cấp thông tin hộ tịch cho cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác có liên quan khi có yêu cầu của cơ quan chuyên môn.
Hiện nay, Sở Tư pháp có 116/122 TTHC được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã được cung cấp, tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Ngoài ra, Sở Tư pháp cũng đã triển khai tích hợp, cung cấp 4 dịch vụ công thiết yếu trong lĩnh vực hộ tịch (gồm đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử, cấp phiếu lý lịch tư pháp); thực hiện việc kết nối, liên thông dữ liệu giữa Cổng dịch vụ công/Hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh với Hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư pháp.
Để thực hiện nhiệm vụ rà soát, đối sánh dữ liệu giữa 2 cơ sở, đảm bảo dữ liệu công dân trong 2 cơ sở dữ liệu chính xác, thống nhất, đồng bộ, Sở Tư pháp Bạc Liêu đã ban hành kế hoạch triển khai. Theo đó, tập trung nguồn nhân lực để tiến hành rà soát, kiểm tra, đối sánh làm sạch dữ liệu theo đúng tiến độ, thời gian đã quy định. Cụ thể, trong năm 2023 đã thực hiện ở các địa phương trong tỉnh, đến hết tháng 4/2024, tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra, rà soát theo hình thức cuốn chiếu, đặc biệt phối hợp với các đơn vị của công an để điều chỉnh, nhập dữ liệu hộ tịch bổ sung vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm tra, rà soát, đối sánh làm sạch dữ liệu.
Việc số hóa Sổ hộ tịch mang lại rất nhiều lợi ích cho đội ngũ công chức, người dân và xã hội. Quá trình này sẽ tích hợp đầy đủ các thông tin cá nhân, giúp người dân thuận tiện hơn trong quá trình làm việc, giải quyết các thủ tục pháp luật, pháp lý một cách hiện đại và nhanh chóng; tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ công chức tư pháp - hộ tịch trên địa bàn tỉnh trong việc tra cứu hồ sơ, cấp bản sao trích lục hộ tịch, thống kê, báo cáo, rút ngắn thời gian giải quyết các TTHC… Điều này đã và đang góp phần cải cách mạnh mẽ TTHC trong lĩnh vực hộ tịch, đổi mới phương thức đăng ký hộ tịch, tạo thuận lợi, rút ngắn thời gian thực hiện TTHC, bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền đăng ký hộ tịch của người dân, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về dân cư, góp phần đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số giai đoạn 2022 - 2030. Mặt khác, còn giúp công chức làm công tác hộ tịch thay đổi về tư duy, TTHC phải chuyển đổi từ phương thức truyền thống sang môi trường điện tử, mạnh dạn chuyển từ thủ công sang ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ ngày càng tốt hơn cho xã hội, cho Nhân dân.
Trần Thái - Sở Tư pháp Bạc Liêu