Long An: Tuyên truyền Kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và Chiến thắng Điện Biên Phủ

25/04/2024
Long An: Tuyên truyền Kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và Chiến thắng Điện Biên Phủ
Sáng ngày 25/4/2024, Sở Tư pháp tổ chức tuyên truyền Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), ngày Quốc tế lao động (1/5) và 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) gắn với sinh hoạt Ngày Pháp luật định kỳ tháng 04/2024. Chủ trì buổi sinh hoạt có đồng chí Trần Văn Năm - Phó Giám đốc Sở Tư pháp; cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở.
Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Tư pháp được xem clip Tuyên truyền Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), ngày Quốc tế lao động (1/5) và Chiến thắng Điện Biên Phủ - 56 ngày đêm chấn động địa cầu; được nghe những câu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 

Ngoài ra, tại buổi sinh hoạt công chức, viên chức và người lao động còn nghe Báo cáo viên triển khai: Nghị định số 29/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước. Công điện số 33/CĐ-TTg ngày 07/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng. Triển khai, quán triệt Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 22/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW Bộ Chính trị về “Tăng cường, chăm sóc bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Văn bản số 2411/UBND-NCTCD ngày 19/3/2024 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ TTATGT năm 2024 và những năm tiếp theo. Văn bản số 2317/UBND-THKSTTHC ngày 14/3/2024 của UBND tỉnh về việc tuyên truyền, tập huấn sử dụng ứng dụng VNeID.
Buổi sinh hoạt nhằm đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên về truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc, của địa phương; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; góp phần nâng cao ý thức pháp luật, kỷ cương, phép nước, cùng tích cực hành động vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh;…
Phan  Đức Bộ - Sở Tư pháp Long An