Long An: Triển khai công tác pháp chế năm 2024 trên địa bàn tỉnh

23/02/2024
Long An: Triển khai công tác pháp chế năm 2024 trên địa bàn tỉnh
Sáng ngày 22/02/2024, Sở Tư pháp tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ pháp chế trọng tâm năm 2024 và trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc, đề xuất nội dung, giải pháp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ pháp chế trong năm 2024. Tham dự Hội nghị là đại diện Văn phòng UBND tỉnh, công chức pháp chế các sở, ngành tỉnh và đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ Sở Tư pháp. Chủ trì Hội nghị là ông Nguyễn Văn Lâm - Phó Giám đốc Sở Tư pháp.
Theo ông Nguyễn Văn Lâm, Hội nghị sẽ tập trung thảo luận vào nhiệm vụ pháp chế trọng tâm trong năm 2024 theo Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 03/01/2024 của UBND tỉnh sau khi đại diện Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) Sở Tư pháp thông qua những kết quả chủ yếu về hoạt động nhiệm vụ pháp chế năm 2023. Sau đó, Hội nghị được nghe đại diện các phòng chuyên môn nghiệp vụ Sở Tư pháp trình bày những nhiệm vụ pháp chế trọng tâm trong thời gian tới. 
Về công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL): Tập trung tham mưu triển khai các nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị theo các Kế hoạch của UBND tỉnh về công tác PBGDPL, hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, triển khai các VBQPPL mới của Quốc hội và HĐND, UBND tỉnh, sinh hoạt Ngày pháp luật định kỳ năm 2023, thông qua các hình thức tuyên truyền như: phổ biến pháp luật trực tiếp; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, trên Internet, pa-nô, áp-phích, đăng tải thông tin pháp luật trên Cổng, Trang thông tin điện tử; quan tâm hơn nữa trong việc chủ trì hoặc phối hợp thực hiện tốt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng VBQPPL giai đoạn 2022 - 2027” và các chương trình, đề án khác có liên quan…
 

 
Công tác theo dõi thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) năm 2024 trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện tại các Kế hoạch, công chức pháp chế sẽ chủ động tham mưu tổ chức triển khai bằng các văn bản theo hình thức, nội dung, thời hạn đúng quy định. Cập nhật thông tin XLVPHC do ngành, lĩnh vực tham mưu vào cơ sở dữ liệu XLVPHC đúng theo chỉ đạo của UBND tỉnh. 
Căn cứ kế hoạch của UBND tỉnh, pháp chế tham mưu thủ trưởng đơn vị chủ trì hoặc phối hợp với cơ quan liên quan giải quyết kịp thời, đúng quy định các vụ việc bồi thường của Nhà nước đúng về thời hạn, hồ sơ yêu cầu (nếu có). Đồng thời căn cứ theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp để tham mưu ban hành văn bản triển khai thực hiện và có báo cáo về công tác bồi thường của Nhà nước tại đơn vị phù hợp, đúng quy định. 
Công tác xây dựng, ban hành VBQPPL, kiểm tra, rà soát VBQPPL tiếp tục được tổ chức triển khai thực hiện đúng theo quy định của Luật Ban hành VBQPPL, các văn bản hướng dẫn thi hành và chỉ đạo của UBND tỉnh. Căn cứ danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành theo nội dung được luật giao, các đơn vị được giao chủ trì soạn thảo khẩn trương phối hợp xây dựng, tham mưu ban hành VBQPPL đúng thời hạn đã đề ra, đồng thời có báo cáo kết quả về Sở Tư pháp tổng hợp theo quy định; kịp thời tham mưu xử lý các văn bản sau rà soát theo thông báo của Sở Tư pháp. Bên cạnh đó, thời gian tới cần quan tâm, phối hợp tham mưu xử lý văn bản sau rà soát theo danh mục kiến nghị xử lý trong kỳ hệ thống hoá 2019-2023; khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác tham mưu xây dựng, ban hành VBQPPL thuộc ngành, lĩnh vực quản lý theo chỉ đạo của UBND tỉnh; triển khai thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đúng Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ, tiếp nhận, giải đáp pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý theo thẩm quyền.
Sau khi được triển khai về nhiệm vụ pháp chế trọng tâm trong năm 2024, công chức pháp chế đã ghi nhận, tiến hành thảo luận về một số vướng mắc trong việc phối hợp tham mưu ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành theo nội dung được luật giao; về phối hợp tham mưu xử lý các văn bản sau kỳ hệ thống hoá 2019-2023; về tiến độ xử lý các văn bản sau rà soát, kiểm tra theo thông báo của Sở Tư pháp; khó khăn trong việc thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ công tác xây dựng, ban hành VBQPPL trong thời gian qua; về tiến độ tham mưu phối hợp ban hành chính sách đặc thù của tỉnh theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của đơn vị; …
 
 
Kết thúc Hội nghị, ông Nguyễn Văn Lâm - Phó Giám đốc Sở Tư pháp- Chủ trì Hội nghị ghi nhận những đề xuất của các đại biểu, đồng thời nhấn mạnh rằng sẽ tiếp tục duy trì tổ chức họp giao ban công tác pháp chế định kỳ để công chức pháp chế trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ pháp chế của mình. Theo đó, Chủ trì Hội nghị cũng đề nghị công chức pháp chế sở, ngành tập trung vào những nhiệm vụ pháp chế trọng tâm như những nội dung mà đại diện các phòng chuyên môn Sở Tư pháp vừa triển khai về việc xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá VBQPPL; về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; về công tác PBGDPL; về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, XLVPHC; về tham mưu công tác bồi thường của Nhà nước; về tham mưu xử lý các vấn đề liên quan đến tố tụng hành chính; thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định; tham mưu thủ trưởng đơn vị ban hành văn bản tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ pháp chế và có thông tin kết quả thực hiện để làm cơ sở tổng hợp, báo cáo theo quy định./. 
Kim Diệp-P.XD&KTVBQPPL.LA