Quảng Nam: Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức cuộc họp thường kỳ

05/09/2023
Quảng Nam: Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức cuộc họp thường kỳ
Chiều ngày 31/8/2023, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh đã tổ chức cuộc họp nhằm đánh giá kết quả hoạt động công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua Đồng chí Lê Trí Thanh - Chủ tịch Hội đồi phối hợp PBGDPL - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo các Sở, ban, ngành là Ủy viên Hội đồng phối hợp tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Tổ giúp việc Hội đồng phối hợp tỉnh và phóng viên Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Nam cũng có mặt để đưa tin về cuộc họp.
Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng phối hợp tỉnh được nghe đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp báo cáo tình hình, kết quả triển khai công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh trong 08 tháng năm 2023. Theo đó, dưới sự chỉ đạo hướng dẫn của UBND tỉnh thông qua Sở Tư pháp - cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp tỉnh, công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ theo thẩm quyền từng cấp.
Việc kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh và huyện, thị xã, thành phố được thực hiện thường xuyên, kịp thời, đảm bảo thành phần theo Quyết định số 21/2021/QĐ – TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp PBGDPL. Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành Quyết định số 26/QĐ - HĐPH ngày 02/3/2022 ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh và Quyết định số 89/QĐ - HĐPH ngày 24/8/2023 ban hành danh sách thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh.
          Các Sở, ban, ngành được giao chủ trì các đề án, đã triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng góp phần đưa pháp luật tới các nhóm đối tượng thuộc phạm vi đề án; các đơn vị không chủ trì thực hiện đề án đã thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm là PBGDPL cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị.
          Ở cấp huyện, các hoạt động triển khai công tác PBGDPL được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Đặc biệt, các địa phương (cấp huyện phối hợp với cấp xã) tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình " Cấp tỉnh hỗ trợ kinh phí - cấp huyện tổ chức thực hiện - cấp xã tiếp nhận kết quả", đưa pháp luật đến từng địa bàn cơ sở theo nhu cầu của nhóm dân cư. Trong 08 tháng qua các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức được 359 cuộc tuyên truyền trực tiếp cho 66.743 lượt người tham gia là cán bộ, công chức và nhân dân (trong đó chú trọng PBGDPL cho các đối tượng đặc thù như người khuyết tật, người đang chấp hành án phạt tù nhưng cho hưởng án treo, người có hành vi vi phạm hành chính, học sinh THCS và THPT). Đồng thời, tổ chức 16 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với 23.608 lượt người tham dự; biên soạn tin, bài đăng trên Cổng thông tin điện tử; mạng xã hội để người dân tiếp cận kịp thời các quy định của pháp luật...
Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Lê Trí Thanh thay mặt UBND tỉnh ghi nhận những kết quả tích cực trong công tác PBGDPL mà Hội đồng phối hợp tỉnh và các đơn vị, địa phương đã đạt được trong thời gian vừa qua; đồng thời lưu ý một số nhiệm vụ trong thời gian tới, cụ thể như sau:
- Tiếp tục phát huy trách nhiệm từng thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 80 - KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/2/2003 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 57 – CT/TU ngày 24/8/2020 của Tỉnh ủy Quảng Nam;
- Nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, huyện;
- Các cơ quan được giao chủ trì thực hiện Đề án PBGDPL tập trung thực hiện tốt các Chương trình, Đề án PBGDPL đã được phê duyệt đảm bảo đúng chất lượng, tiến độ đã đặt ra theo Kế hoạch năm 2023;
- Xây dựng dự toán, phân bổ nguồn kinh phí của tỉnh hỗ trợ cho các địa phương thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo mô hình "Tỉnh hỗ trợ kinh phí, cấp huyện tổ chức thực hiện, cấp xã tiếp nhận kết quả" và Đề án theo Kế hoạch số 4225/ KH - UBND ngày 20/6/2022 thực hiện Đề án PBGDPL giai đoạn 2022 - 2027 trên địa bàn tỉnh để triển khai có hiệu quả, ưu tiên cho các đối tượng đặc thù, vùng sâu, vùng xa;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh chú trọng biên soạn tài liệu phổ biến pháp luật chuyên ngành, hướng dẫn, trang bị kiến thức pháp luật phù hợp cho các đơn vị, ngành, đoàn thể cấp dưới triển khai thực hiện; đa dạng hóa các hình thức PBGDPL; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chia sẻ, đăng tải tài liệu, tạo thuận lợi cho nhân dân tiếp cận, khai thác, sử dụng qua các trang Smart Quảng Nam, Tổng đài 1022 Quảng Nam...
- Tổ chức các hoạt động cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế tại các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm Hưởng ứng 11 năm Ngày Pháp luật Việt Nam.
Thu Hiệp