Bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu

24/04/2020
Ngày 31/3/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 333/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm công chức. Theo đó, bổ nhiệm ông Nguyễn Công Thiếp, Trưởng phòng Xây dựng, kiểm tra và thi hành pháp luật, Sở Tư pháp giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm.
Trong thời gian qua, đồng chí Nguyễn Công Thiếp luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức tốt, đáp ứng các tiêu chuẩn về năng lực, hiểu biết, kinh nghiệm công tác. Với cương vị là Phó Giám đốc Sở Tư pháp, đồng chí sẽ thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý, giúp Giám đốc Sở phụ trách, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, lĩnh vực công tác được Giám đốc Sở Tư pháp phân công; thay mặt Giám đốc Sở điều hành công việc của Sở Tư pháp khi được ủy quyền; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.
Tin tưởng rằng, với năng lực, tinh thần trách nhiệm của đồng chí sẽ cũng với tập thể công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
Đình Tứ