Nha Trang: Ký kết chương trình phối hợp giám sát và nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo

18/07/2019
Nha Trang: Ký kết chương trình phối hợp giám sát và nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo
Nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức tham gia với chính quyền cùng cấp, nhất là cấp cơ sở trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại và giải quyết khiếu nại, tố cáo, ngày 16/2019, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nha Trang, Thanh Tra thành phố, Phòng Tư pháp và Hội Luật gia thành phố đã tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp giám sát và nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở.
Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị đã thống nhất ký kết chương trình phối hợp thực hiện 5 nội dung chính, gồm: Tuyên truyền, phổ biến trong nhân dân về pháp luật khiếu nại, tố cáo, giúp người dân hiểu và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ của mình khi thực hiện khiếu nại, tố cáo; Chủ động tham gia, phối hợp giải quyết tranh chấp ngay tại cơ sở khi có mâu thuẫn tranh chấp trong nội bộ nhân dân thông qua các biện pháp hòa giải, tuyên truyền, giáo dục, giải thích chính sách, pháp luật, đồng thời đẩy mạnh công tác hòa giải ở cơ sở; Tăng cường hoạt động giám sát của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, Tổ hòa giải ở cơ sở để phòng ngừa hạn chế phát sinh các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo từ cơ sở; Phối hợp giám sát một số chuyên đề về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đối thoại với nhân dân, việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, việc thi hành pháp luật về quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản; Phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin giữa các đơn vị về tình hình tiếp công dân, xử lý đơn thư giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh tình hình dư luận nhân dân về khiếu nại, tố cáo, những vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài, vượt cấp để thúc đẩy các cuộc đối thoại, giải quyết đến cùng vụ việc. 
Để thực hiện hiệu quả các nội dung nêu trên, các bên cũng thống nhất thành lập Ban chỉ đạo do Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố làm Trưởng ban, đại diện lãnh đạo Thanh tra thành phố làm Phó Trưởng ban, đại diện lãnh đạo của Hội Luật gia và phòng Tư pháp thành phố là thành viên; định kỳ 6 tháng họp Ban chỉ đạo một lần; họp đột xuất khi cần thiết. Đồng thời, xây dựng cơ chế phối hợp và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc giải quyết, khiếu nại tố cáo từ cơ sở, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, từng bước giảm dần mẫu thuẫn, tranh chấp phát sinh từ cơ sở…
H.Dương