Bắc Giang: Thực hiện kiểm tra liên ngành việc thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính

15/07/2019
Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 775/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở (Đoàn kiểm tra liên ngành) gồm bà Đỗ Thị Việt Hà - Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn; ông Nguyễn Văn Đô - Phó Giám đốc Sở Xây dựng làm Phó Trưởng đoàn và đại diện lãnh đạo Thanh tra các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư và Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật - Sở Tư pháp làm thành viên.
Thực hiện nhiệm vụ được giao, từ ngày 18/6 đến ngày 08/7/2019, Đoàn kiểm tra liên ngành đã tổ chức kiểm tra trực tiếp tại UBND các huyện: Lục Nam, Sơn Động, Lạng Giang, Việt Yên và Sở Xây dựng.
Tại mỗi cơ quan, địa phương được kiểm tra, Đoàn đã nghe đại diện các cơ quan, địa phương báo cáo kết quả việc thi hành pháp luật về XPVPHC trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở trong giai đoạn từ 01/01/2016 đến 31/12/2018; cùng cơ quan, địa phương trao đổi, thảo luận đánh giá về thực trạng, nêu lên những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành pháp luật, từ đó đưa ra những đề xuất, kiến nghị, giải pháp để hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về XPVPHC nói chung, trong lĩnh vực được kiểm tra nói riêng.
Qua kiểm tra cho thấy, các cơ quan, địa phương kiểm tra đã chỉ đạo, triển khai thi hành pháp luật về XLVPHC nói chung và lĩnh vực được kiểm tra nói riêng; đã thực hiện phổ biến, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, bố trí nguồn lực và các điều kiện khác để đảm bảo cho việc thi hành pháp luật về XPVPHC trong lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở; thực hiện XPVPHC đúng thủ tục, quy trình, đúng thẩm quyền, áp dụng quy định pháp luật về XPVPHC đúng với mức độ hành vi vi phạm … Tuy nhiên, bên cạnh đó, việc thi hành pháp luật về XPVPHC trong các hoạt động này còn có một số hạn chế, khó khăn nhất định, như: một số chính quyền địa phương (đặc biệt là ở cấp xã) chưa thực hiện hết trách nhiệm, thẩm quyền của mình trong công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực được kiểm tra, đặc biệt là việc xử phạt các hành vi vi phạm; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật còn chưa thực sự được thường xuyên, sâu, rộng, còn mang tính hình thức; công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm còn hạn chế; trong việc XPVPHC còn thiếu sót trong việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả và văn bản thể hiện kết thúc việc áp dụng biện pháp này…
Kết luận trực tiếp tại các buổi kiểm tra, đồng chí Trưởng đoàn đã đề nghị các cơ quan, địa phương kiểm tra tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thi hành pháp luật nói chung, pháp luật về XPVPHC nói riêng; thường xuyên thực hiện công tác phổ biến, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ có trọng tâm trọng điểm, đồng thời quan tâm, bố trí nguồn nhân lực và các điều kiện khác để đảm bảo cho việc thi hành pháp luật; tăng cường thường xuyên hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra và khi XPVPHC phải tuân thủ đúng nguyên tắc xử phạt, trình tự thủ tục, thẩm quyền xử phạt...
Thông qua đợt kiểm tra đã đánh giá thực trạng và hiệu quả thi hành pháp luật; phát hiện những vướng mắc, bất cập trong việc thực thi các quy định pháp luật về XPVPHC, trên cơ sở đó đề xuất những kiến nghị hoàn thiện chính sách pháp luật, thể chế pháp lý cũng như các giải pháp về hoàn thiện cơ chế, biện pháp tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về XPVPHC trong lĩnh vực này trên địa bàn tỉnh./.
Phương Thúy