Hội nghị quán triệt các văn bản pháp luật mới ở tỉnh Kon Tum

15/11/2005
Vừa qua, UBND tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản pháp luật mới được Quốc hội thông qua và có liên quan mật thiết đến đại bộ phận nhân dân, gồm: Bộ luật Dân sự; Luật Giáo dục; Luật Quốc phòng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ Quân sự; Luật Dược cho trên 150 cán bộ, công chức là lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, các sở, ban, ngành, đoàn thể; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện; các lực lượng vũ trang trong tỉnh.