Tập trung triển khai hiệu quả, kịp thời mô hình các Trung tâm đăng ký trong giai đoạn 2023-2025

15/01/2024
Tập trung triển khai hiệu quả, kịp thời mô hình các Trung tâm đăng ký trong giai đoạn 2023-2025
Chiều ngày 15/01/2024, đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc - Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị triển khai công tác năm 2024 của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị gồm: Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Kế hoạch - Tài chính và Cục Bồi thường nhà nước, cùng toàn thể cán bộ chủ chốt, công chức của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.
Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế về đăng ký biện pháp bảo đảm
Theo Báo cáo tại Hội nghị, trong năm 2023, các mặt công tác của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả nội bật, cơ bản đảm bảo thực hiện đúng thời hạn các nhiệm vụ trọng tâm được Lãnh đạo Bộ giao.
 

Toàn cảnh Hội nghị

Cụ thể, trong công tác xây dựng, góp ý văn bản, đề án, Cục đã hoàn thành Báo cáo về nghiên cứu khả năng lập đề nghị xây dựng Luật Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ; phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ Tài chính hoàn thiện, trình Bộ trưởng Bộ Tài chính ký, ban hành Thông tư số 61/2023/TT-BTC ngày 28/9/2023 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm và tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này. Đồng thời, Cục cũng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị để rà soát, đề xuất xử lý vướng mắc của các Thông tư thuộc thẩm quyền ban hành hoặc liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tư pháp trong lĩnh vực bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, đăng ký biện pháp bảo đảm; chủ động, tích cực tham gia ý kiến đối với 105 dự án, văn bản quan trọng, có ảnh hưởng lớn tới sự phát triển kinh tế - xã hội như: các dự án Luật (Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản, Công chứng, Các tổ chức tín dụng, Căn cước công dân);... Ngoài ra, ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 về đăng ký biện pháp bảo đảm, Cục Đăng ký đã tham mưu cho Lãnh đạo Bộ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện và tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Nghị định. Việc tổ chức Hội nghị có ý nghĩa quan trọng nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ trong nhận thức và áp dụng pháp luật cũng như thảo luận thống nhất về các giải pháp để các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo Nghị định số 99/2022/NĐ-CP.
 

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.
 
Đã có 1.227.865 Phiếu đăng ký được tiếp nhận và giải quyết 
Trong công tác cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm cho các cơ quan có thẩm quyền và quản lý, cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về biện pháp bảo đảm, Cục đã phát hành 2.505 văn bản cung cấp thông tin cho các cơ quan có thẩm quyền, người có thẩm quyền như: Cơ quan cảnh sát điều tra, Tòa án, cơ quan thi hành án dân sự, Cục Cảnh sát giao thông, Điều tra viên, Chấp hành viên.... Bên cạnh đó, Cục Đăng ký cũng đã giải quyết 274 trường hợp đề nghị cấp mới, 173 trường hợp đề nghị thay đổi thông tin về mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về biện pháp bảo đảm.
Trong công tác đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản, các Trung tâm này đã tiếp nhận và giải quyết 1.227.865 phiếu yêu cầu đăng ký, trong đó, tỷ lệ đăng ký trực tuyến đạt 83%. Các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản đã thực hiện nghiêm túc việc giảm 20% phí cho các cá nhân, tổ chức khi yêu cầu đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm với tổng số tiền gần 6,4 tỷ đồng. Đặc biệt, các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản đã được phân loại là đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư giai đoạn 2023-2025.
Hình ảnh tại các điểm cầu.
 
Tiếp tục triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình lĩnh vực đăng ký quốc gia GDBĐ
Về công tác chuyển đổi số, Cục đã hoàn thành việc bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện một số chức năng của phần mềm đăng ký trực tuyến bảo đảm phù hợp với các quy định mới của Nghị định số 99/2022/NĐ-CP; thực hiện rà soát văn bản triển khai Đề án 06. Cục cũng triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình cũng như đẩy mạnh thực hiện các giải pháp chuyển đổi số trong thực hiện quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công; từng bước cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chương trình, kế hoạch của Chính phủ và Bộ Tư pháp trong thực hiện mục tiêu xây dựng Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, góp phần không nhỏ vào cải cách thủ tục hành chính, tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, khách quan và công bằng; qua đó thúc đẩy thị trường tài chính tiền tệ, thị trường vốn phát triển an toàn và bền vững.
Công tác tổ chức cán bộ tại Cục Đăng ký tiếp tục được quan tâm triển khai, thực hiện đồng bộ, trong đó trọng tâm là việc phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ trình Bộ trưởng ký ban hành Quyết định số 1225 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.
Đối với các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024, Cục sẽ tiếp tục chủ động phối hợp với các cấp, các ngành hữu quan trong chỉ đạo và thực hiện các quy định của pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc về thể chế để bảo đảm lợi ích cho người dân và doanh nghiệp; tăng cường phối hợp giữa các đơn vị thuộc Cục và các đơn vị trong Bộ. Bên cạnh đó, các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật nói chung, các quy định pháp luật liên quan đến kỷ luật công vụ, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, nội quy, quy chế được Lãnh đạo Cục, đội ngũ công chức, viên chức của Cục quan tâm, thực hiện tương đối nghiêm túc, đoàn kết nội bộ được giữ vững; công chức, viên chức, người lao động có ý thức phấn đấu vươn lên để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Nghiên cứu xây dựng các dự thảo chính sách lớn của Luật Các biện pháp bảo đảm
Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp đã đóng góp ý kiến để hoàn thiện hơn dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2023 của Cục; đồng thời đề xuất một số ý kiến đối với Cục như: cần tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền; kịp thời tiếp nhận, xử lý những vướng mắc của tổ chức, cá nhân;...

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc ghi nhận và biểu dương những kết quả, những cố gắng, nỗ lực của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm; qua đó góp phần vào thành tích chung của Bộ, ngành Tư pháp.
Đánh giá năm 2024 là một năm có nhiều khó khăn, thách thức, Thứ trưởng đề nghị Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm tiếp tục rà soát, bám sát theo định hướng của Chính phủ và nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình công tác của Bộ, ngành Tư pháp; sớm hoàn thiện Kế hoạch công tác của Cục.
Thứ trưởng cũng đề nghị Đảng uỷ, lãnh đạo Cục, chi uỷ, lãnh đạo Trung tâm và các đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đầy đủ các Quy định, Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của các cấp uỷ Đảng, của Ban cán sự Đảng; đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số trong tổ chức hoạt động; đồng thời rà soát Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ, từng chi bộ, từ đó đánh giá các kết quả đã đạt được và chỉ ra những khó khăn, vướng mắc.
Về việc hoàn thiện thể chế, Thứ trưởng đề nghị Cục tiếp tục nghiên cứu, xây dựng dự thảo các chính sách lớn của Luật Các biện pháp bảo đảm; trong đó tập trung vào nội dung đăng ký biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và xử lý biện pháp bảo đảm.
Bên cạnh đó, Thứ trưởng đề nghị Cục phối hợp Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Kế hoạch – Tài chính triển khai hiệu quả, kịp thời, mô hình quản lý, cơ chế tài chính cho các Trung tâm đăng ký trong giai đoạn 2023-2025, bảo đảm hiệu quả, đúng quy định pháp luật; rà soát hoàn thiện, chuẩn hóa và thực hiện các quy định nội bộ, quy trình nghiệp vụ của Cục và của các Trung tâm Đăng ký
Đối với các đơn vị thuộc Bộ có liên quan, Thứ trưởng đề nghị Thủ trưởng các đơn vị, nhất là Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Kế hoạch - Tài chính và Cục Công nghệ thông tin trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, giúp Cục hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần đưa công tác đăng ký biện pháp bảo đảm ngày càng phát triển bền vững.
 

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ.

Thay mặt lãnh đạo Cục, đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm cho biết sẽ tiếp thu nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng và các ý kiến đóng góp của đại diện các đơn vị thuộc Bộ để xây dựng Chương trình, Kế hoạch hành động cụ thể và tổ chức thực hiện có hiệu quả, khai thác tối đa các thuận lợi, hạn chế những khó khăn; qua đó từng bước nâng cao vị thế của Cục, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của Bộ, ngành Tư pháp.
 

Đồng chí Văn Thị Khanh Thư, Phó Cục trưởng Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm công bố Quyết định công nhận danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng năm 2023 đối với tập thể, cá nhân thuộc Cục. 

Nhân dịp này, thay mặt Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc của Cục.
Một số hình ảnh tại Hội nghị:
Anh Thư - Trung tâm Thông tin