Từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra

12/01/2024
Từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra
Chiều 12/01, Thanh tra Bộ, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2023. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh và Chánh Thanh tra Bộ Nguyễn Hồng Diện đồng chủ trì Hội nghị.
Triển khai thực hiện các công việc theo Kế hoạch công tác
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Tạ Thị Tài, Phó Chánh Thanh tra Bộ cho biết, trong năm 2023, Thanh tra Bộ đã triển khai thực hiện các công việc theo kế hoạch đã đề ra, đảm bảo triển khai có hiệu quả Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia (ban hành kèm theo Quyết định số 48/QĐ-BTP ngày 17/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) và Chương trình, kế hoạch về phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ).
 

Đồng chí Nguyễn Hồng Diện, Chánh Thanh tra Bộ phát biểu tại Hội nghị.

Công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch của Thanh tra Bộ vẫn được duy trì, kịp thời xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm pháp luật, đồng thời nắm bắt kịp thời và kiến nghị hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan; chú trọng việc triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch, đẩy mạnh công tác thanh tra đột xuất.
Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được thực hiện có hiệu quả; các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh cũng được nghiên cứu, đề xuất xác minh kịp thời.
 

Đồng chí Tạ Thị Tài, Phó Chánh Thanh tra Bộ báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2023.

Công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cũng đã được Thanh tra Bộ quan tâm thực hiện đúng quy định của pháp luật, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ và Thanh tra Chính phủ.
Tuy nhiên, việc thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Thanh tra Bộ vẫn còn một số hạn chế như: việc ban hành một số kết luận thanh tra chưa đảm bảo về thời hạn theo quy định của pháp luật; một số kết luận thanh tra trong lĩnh vực thanh tra hành chính chưa được thực hiện triệt để.
Triển khai công tác bám sát các quy định của Bộ Chính trị, Ban cán sự đảng
Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về các nội dung tại Báo cáo tổng kết công tác thanh tra năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp công tác năm 2024 của Thanh tra Bộ. Các đại biểu cũng được nghe đồng chí Đặng Minh Quân, Phó Chánh Thanh tra quán triệt Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
 

Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đã điểm lại và đánh giá cao các kết quả công tác Thanh tra Bộ đã đạt được trong năm 2023, đặc biệt là trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác tiếp công dân.
Trong năm 2024, với lượng công việc ngày càng lớn, yêu cầu đòi hỏi cao, Thứ trưởng đề nghị Thanh tra Bộ tập trung vào một số nhiệm vụ sau:
Thứ nhất, chủ động thực hiện công tác thanh tra, phân giao đến các phòng ban; tránh tình trạng bị động trong thực hiện; đẩy sớm thời gian công bố quyết định thanh tra.
Thứ hai, tiếp tục nghiên cứu, triển khai công tác bám sát các nội dung tại Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; đồng thời coi đây là giải pháp nâng cao chất lượng thanh tra.
 

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh phát biểu kết luận Hội nghị.

Thứ ba, thường xuyên rà soát việc thực hiện Kết luận 60 của Ban cán sự đảng ngày 29/6/2023 về những yêu cầu tăng cường công tác thanh tra của Bộ Tư pháp; nghiên cứu xây dựng báo cáo tổng kết tình hình 1 năm triển khai thực hiện Kết luận trên.
Thứ tư, nâng cao chất lượng kết luận thanh tra; trong đó bảo đảm các kết luận thanh tra vừa đúng pháp luật, phù hợp với đặc điểm tình hình thực tiễn, vừa đạt được sự đồng thuận cao.
Thứ năm, tăng cường kiểm soát việc quản lý thông tin về hoạt động thanh tra và giải quyết đơn tố cáo; phân định rõ trách nhiệm của các đơn vị có liên quan.
Thứ sáu, tiếp tục kiện toàn, chuẩn bị tốt công tác phục vụ tiếp công dân định kỳ hàng tháng của Lãnh đạo Bộ theo phương châm “Tôn trọng - Chu đáo - An toàn - Rõ ràng”.
Thứ bảy, phải nhận thức công tác tham mưu, giúp việc cho Bộ trưởng thực hiện các nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phân công là công việc thường xuyên; cần theo dõi sát sao, phân giao phù hợp; đồng thời nâng cao chất lượng tham mưu, thường xuyên cập nhật đầy đủ văn bản chỉ đạo của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ để triển khai đồng bộ.
Ngoài ra, Thứ trưởng cũng đề nghị Thanh tra Bộ tăng cường hơn nữa công tác phối hợp, nhất là trong quá trình tổ chức thanh tra và xây dựng kết luận thanh tra, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của Lãnh đạo Bộ; tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được trong công tác tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư; nghiên cứu các kinh nghiệm của Bộ, ngành trong công tác kiểm toán nội bộ;….
Anh Thư - Trung tâm Thông tin