Viện Chiến lược và KHPL: Tiếp tục tham mưu các giải pháp triển khai Nghị quyết 27-NQ/TW trong giai đoạn mới

12/01/2024
Viện Chiến lược và KHPL: Tiếp tục tham mưu các giải pháp triển khai Nghị quyết 27-NQ/TW trong giai đoạn mới
Sáng ngày 12/01, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2024 của Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc và Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý Nguyễn Văn Cương đồng chủ trì Hội nghị.
Công tác nghiên cứu khoa học pháp lý bám sát nhiệm vụ trong tâm công tác của Bộ, ngành Tư pháp  
Tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Minh Khuê, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý cho biết, năm 2023, mặc dù bối cảnh chung của đất nước và của Bộ, ngành Tư pháp gặp không ít khó khăn, thách thức, nhưng với sự nỗ lực của tập thể cấp ủy, Lãnh đạo Viện và toàn thể viên chức, người lao động trong Viện, công tác nghiên cứu khoa học, quản lý khoa học, và công tác tham mưu những nhiệm vụ chính trị được giao đã hoàn thành theo kế hoạch, cơ bản đáp ứng được yêu cầu đề ra. Công tác nghiên cứu khoa học đã bám sát vào việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác của Bộ, ngành Tư pháp, góp phần cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn đối với nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành Tư pháp như: Thi hành án dân sự, công chứng... Kết quả nghiên cứu 01 đề tài khoa học cấp Bộ được sử dụng làm cơ sở xây dựng Luật Thi hành án dân sự; bảo vệ thành công đề tài khoa học cấp quốc gia “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN dưới tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0”...
Viện cũng đã tham mưu, giúp Bộ thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng được giao như tham mưu xây dựng Chuyên đề “Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới”; tham mưu giúp Bộ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xây dựng, trình Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 27-NQ/TW (Nghị quyết số 77-NQ/CP ngày 12/5/2023); tham mưu ban hành Chương trình hành động của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp và của Bộ Tư pháp triển khai Nghị quyết số 27-NQ/TW...
Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị thuộc bộ, lãnh đạo các ban trong Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý đã phát biểu đóng góp ý kiến, đưa ra các đề xuất, kiến nghị và giải pháp để Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý triển khai công tác trong năm 2024 hiệu quả hơn.
 
Toàn cảnh Hội nghị triển khai công tác năm 2024 của Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý.
 
Áp dụng công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo vào công tác nghiên cứu khoa học
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc ghi nhận và biểu dương các kết quả đã đạt được trong năm 2023 của Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý. Trong năm 2024, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đề nghị Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý tiếp tục khẳng định vai trò của mình trong thời kỳ hiện nay; phát huy vai trò của tập thể cấp ủy đảng, Lãnh đạo Viện, nhất là vai trò của người đứng đầu, phát huy vai trò của từng tổ chức đoàn thể và mỗi cán bộ, đảng viên trong các mặt công tác của Viện; tạo lập môi trường làm việc hấp dẫn, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ.
Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho lãnh đạo Bộ về các vấn đề chuyên trách của Viện Chiến lược, quan tâm đúng mức tới việc xử lý những vấn đề pháp lý đặt ra trong bối cảnh ứng dụng công nghệ của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là việc áp dụng công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo vào công tác nghiên cứu khoa học.
Thứ trưởng cũng đề nghị Viện tiếp tục chủ động tham mưu với Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ các giải pháp tiếp tục triển khai Nghị quyết số 27-NQ/TW trong giai đoạn mới; thực hiện tốt công tác quản lý khoa học, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định; nâng cao trách nhiệm thẩm định các nhiệm vụ khoa học; đổi mới và nâng cao hiệu quả trong công tác nghiên cứu khoa học, đồng thời đẩy mạnh công tác phối hợp với Trường đại học Luật Hà Nội và Học viện Tư pháp trong công tác nghiên cứu khoa họcQuan tâm, chú trọng nâng cao hiệu quả công tác thông tin khoa học pháp lý - thư viện; đẩy mạnh số hóa kết quả nghiên cứu khoa học pháp lý, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu về chuyển đổi số hiện nay và phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của Bộ, ngành Tư pháp.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:
 
 
 
Nam Hải - TTTT