Tăng cường nhận thức về công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế về pháp luật theo hướng toàn diện, thực chất

12/01/2024
Tăng cường nhận thức về công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế về pháp luật theo hướng toàn diện, thực chất
Chiều ngày 12/01, Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị Triển khai công tác năm 2024. Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc và Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Nguyễn Hữu Huyên đồng chủ trì Hội nghị.
Công tác đối ngoại, hợp tác đa phương tiếp tục được quan tâm, thúc đẩy
Theo báo cáo tại Hội nghị, trong năm 2023, với sự cố gắng, nỗ lực và tinh thần trách nhiệm, Vụ Hợp tác quốc tế đã thực hiện đầy đủ, có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao trong công tác quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp, đảm bảo quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác đối ngoại, bảo vệ an ninh chính trị, độc lập, chủ quyền dân tộc, phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng. Hoạt động hợp tác quốc tế song phương với các đối tác được triển khai với nhiều kết quả nổi bật, theo đó hoàn thành việc ký kết 07 văn kiện hợp tác. Hợp tác đa phương tiếp tục được quan tâm, thúc đẩy với nhiều hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật và tư pháp, trong đó, tiếp tục chủ động, tăng cường, thực hiện đầy đủ và có hiệu quả trách nhiệm tại các diễn đàn pháp lý quốc tế đa phương. Thực hiện tốt vai trò điều phối, quản lý, thu hút các nguồn lực hỗ trợ của đối tác quốc tế cho việc thực hiện các nhiệm vụ của Bộ, ngành Tư pháp.
 
Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Nguyễn Hữu Huyên phát biểu tại Hội nghị.
 
Cụ thể, Vụ Hợp tác quốc tế đã thực hiện quán triệt, tổ chức thực hiện các văn bản, chỉ đạo của Đảng về hợp tác quốc tế về pháp luật, cải cách tư pháp gắn với việc tăng cường thực hiện hiệu quả quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế về pháp luật. Chủ động trong việc tham mưu Ban cán sự đảng quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện các văn bản, nghị quyết của Đảng có liên quan đến công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế về pháp luật như Nghị quyết số 34 và Chỉ thị số 24 của Bộ Chính trị về đường lối đối ngoại và bảo đảm an ninh trong hội nhập quốc tế. Công tác quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp tiếp tục được quan tâm, nhất là công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế.
 
Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Dương Thiên Hương báo cáo tại Hội nghị.
 
Đồng thời, quan hệ hợp tác quốc tế của Bộ Tư pháp với các đối tác nước ngoài tiếp tục được quan tâm củng cố, phát triển, đạt được nhiều kết quả nổi bật trên cả bình diện song phương và đa phương. Nhiều hoạt động hợp tác pháp luật song phương diễn ra sôi nổi, hiệu quả, đạt được những kết quả tích cực. Nhiều thỏa thuận hợp tác, chương trình hợp tác được ký kết và triển khai. Hợp tác đa phương có nhiều đổi mới trên nền các cơ chế hiện nay nhất là trong khối ASEAN với các đối tác bên ngoài.
Công tác vận động, thu hút các nguồn hỗ trợ nước ngoài thông qua hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật tiếp tục được thực hiện hiệu quả, đảm bảo bám sát định hướng tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế của Bộ Tư pháp giai đoạn 2021-2026 và chủ trương của Đảng về tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện. Công tác quản lý thực hiện các chương trình, dự án, kế hoạch hợp tác quốc tế bảo đảm đúng quy định, vừa đáp ứng yêu cầu hợp tác quốc tế, vừa đảm bảo mục tiêu giữ vững an ninh quốc gia, an ninh chính trị, tăng cường phòng chống, ngăn chặn kịp thời các tác động, can thiệp của nước ngoài vào việc xây dựng pháp luật ở Việt Nam thông qua các hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật của Bộ. 
 
Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế Bạch Quốc An phát biểu tại Hội nghị.
 
Chánh Văn phòng Bộ kiêm Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể phát biểu tại Hội nghị.
 
Đại diện công chức trẻ của Vụ Hợp tác quốc tế phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, đại diện các cán bộ, công chức của Vụ Hợp tác quốc tế và đại diện Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ đã trao đổi, thảo luận về nội dung báo cáo kết quả công tác hợp tác quốc tế năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2024.   
 
Tăng cường, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế
Thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao các kết quả Vụ Hợp tác quốc tế  trong năm qua trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức.
Đồng thời, Thứ trưởng đề nghị Vụ Hợp tác quốc tế trong năm 2024 cần xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược và để công tác hợp tác quốc tế về pháp luật tiếp tục bám sát chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Bộ, ngành.
 
Thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao các kết quả Vụ Hợp tác quốc tế  trong năm qua.
 
Thứ trưởng đề nghị Vụ Hợp tác quốc tế cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: bám sát, cụ thể hóa các chủ trương, định hướng, yêu cầu của Đảng và Nhà nước về đối ngoại nói chung và hợp tác quốc tế về pháp luật nói riêng trong các nhiệm vụ công tác hợp tác quốc tế của Bộ và đơn vị; chủ động tham mưu có hiệu quả cho Lãnh đạo Bộ trong việc tổ chức thực hiện các văn bản của Bộ Chính trị, Kết luận của Bộ Chính trị về Sáng kiến của các nước lớn, có kế hoạch cụ thể tổ chức các hoạt động với các hình thức khác nhau nhằm tăng cường nhận thức về công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế về pháp luật theo hướng toàn diện, thực chất, từ đó tổ chức thực hiện tốt trên thực tế. Tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế; tiếp tục quan tâm, thực hiện công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế trong công tác chuyên môn của đơn vị; tiếp tục xây dựng và quản lý thực hiện các chương trình, dự án, phi dự án,.../.
Thu Nga - Trung tâm Thông tin