Khai thác tối ưu mọi nguồn lực đầu tư để phát triển điện lực

28/08/2023
Khai thác tối ưu mọi nguồn lực đầu tư để phát triển điện lực
Chiều 28/8, Bộ Tư pháp tổ chức phiên họp thẩm định đề nghị xây dựng Luật Điện lực (sửa đổi). Đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, chủ trì phiên họp.
Đảm bảo cung cấp điện đầy đủ, kịp thời, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của đất nước
Phát biểu tại phiên họp, đại diện Bộ Công Thương cho biết, qua gần 20 năm thực hiện, Luật Điện lực và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần phát triển điện lực bền vững trên cơ sở khai thác tối ưu mọi nguồn lực, công tác quy hoạch, đầu tư phát triển điện lực ngày càng phát triển, đáp ứng nhu cầu điện năng phục vụ đời sống nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh và an ninh năng lượng quốc gia; xây dựng và phát triển thị trường điện lực cạnh tranh lành mạnh, nâng cao hiệu quả trong hoạt động điện lực; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị điện lực và khách hàng sử dụng điện; thu hút mọi thành phần kinh tế tham gia hoạt động phát điện, phân phối điện, bán buôn điện, bán lẻ điện và tư vấn chuyên ngành điện lực.
 

Đại diện Bộ Công Thương trình bày tóm tắt nội dung Tờ trình đề nghị xây dựng Luật Điện lực (sửa đổi).
 
Bên cạnh đó, việc áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong hoạt động điện lực và sử dụng điện đã thúc đẩy việc tiết kiệm điện, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn năng lượng, bảo vệ môi trường sinh thái; đẩy mạnh việc khai thác và sử dụng các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo để phát điện.
Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đã đạt được, quá trình triển khai thi hành Luật Điện lực và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực đã xuất hiện một số tồn tại, hạn chế trong xây dựng quy hoạch trong lĩnh vực điện; hồ sơ, điều kiện cấp giấy phép hoạt động điện lực; chính sách giá điện theo cơ chế thị trường và hoạt động mua bán điện; ...
Vì vậy, việc xây dựng Luật điện lực (sửa đổi) là cần thiết nhằm thể chế hóa kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, cụ thể tại Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đáp ứng yêu cầu về sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật có liên quan và yêu cầu mới phát sinh trong thực tiễn, khắc phục những bất cập của cơ chế chính sách trong lĩnh vực điện lực để phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo cung cấp điện đầy đủ, kịp thời đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng cao của đất nước.
Tăng cường phân cấp, phân quyền trong quản lý, điều hành ngành điện
Phát biểu tại phiên họp, đại diện Bộ Tài chính nhấn mạnh, điện năng là mặt hàng thiết yếu trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, giá điện thay đổi có thể tác động không nhỏ tới tình hình kinh tế vĩ mô. Vì vậy, bên cạnh việc nghiên cứu hình thức văn bản ban hành quy định cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân sửa đổi từ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sang Nghị định Chính phủ, đồng chí đề xuất cơ quan soạn thảo bổ sung nội dung phân cấp việc giao quản lý giá điện (quy định về khung giá, định mức giá cụ thể,…) từ Thủ tướng giao Bộ Công Thương thực hiện; từ đó làm rõ vai trò của Bộ Công Thương trong điều chỉnh giá điện.
 

Đại diện Bộ Tài chính.
 
Đồng thời, để thể hiện rõ sự phân cấp, phân quyền trong quản lý giá điện, đồng chí đề nghị cơ quan soạn thảo giải trình thêm về tiêu chí phân quyền điều chỉnh giá bán lẻ điện theo từng mức điều chỉnh giá của Chính phủ, đơn vị điện lực.
 

Đại diện Bộ Ngoại giao.
 
Nhất trí với sự cần thiết phải xây dựng Luật Điện lực (sửa đổi), đại diện Bộ Nội vụ cho biết, bộ hồ sơ trình Chính phủ hiện chưa có Báo cáo dự kiến về nguồn nhân lực và nguồn tài chính để thực hiện chính sách; do đó, đồng chí đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung nội dung này. Ngoài ra, theo đại diện Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, cơ quan soạn thảo cũng cần bổ sung thêm Báo cáo đánh giá tác động của thủ tục hành chính theo Biểu mẫu số 03/ĐGTĐ-QĐCT/SĐBS “Đánh giá tác động của thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung trong dự án, dự thảo văn bản” của Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.
 

Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tổng hợp các ý kiến từ các thành viên Hội đồng thẩm định, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đánh giá các nội dung chính sách phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước, cơ bản thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 140/NQ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW. Nội dung của các chính sách cũng phù hợp với các điều ước, cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
 

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh kết luận phiên họp.

Cho ý kiến cụ thể về từng chính sách, đối với chính sách 1, Thứ trưởng nhất trí cần có quy định thực hiện đầu tư các dự án điện khẩn cấp nhằm giải quyết các vấn đề bức thiết về bảo đảm an ninh cung cấp điện, tuy nhiên việc xây dựng cơ chế đặc thù đối với những dự án này phải đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với quy định pháp luật hiện hành. Về chính sách 2, Thứ trưởng đề nghị cơ quan soạn thảo cần cân nhắc kỹ thẩm quyền quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động điện lực để tăng cường sự quản lý của cơ quan nhà nước đối với hoạt động này.
Bên cạnh đó, Thứ trưởng đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát các quy định liên quan đến quản lý hoạt động mua bán điện theo hướng thúc đẩy thị trường điện cạnh tranh minh bạch, công bằng, hiệu quả và giá điện theo cơ chế thị trường; đồng thời đề xuất bổ sung chính sách về phân cấp, phân quyền trong giá điện và hoạt động mua bán điện.
Ngoài ra, Thứ trưởng cũng đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Luật Điện lực (sửa đổi); thực hiện đánh giá thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;…
 
Dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi) tập trung vào 5 chính sách: (1) Quy hoạch và đầu tư phát triển điện lực nhằm bảo đảm an ninh năng lượng cho đất nước; (2) Hoàn thiện các quy định về điều kiện hoạt động điện lực và việc cấp, thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực; (3) Quản lý hoạt động mua bán điện theo hướng thúc đẩy thị trường điện cạnh tranh minh bạch, công bằng, hiệu quả và giá điện theo cơ chế thị trường; (4)Quản lý, vận hành hệ thống điện, chú trọng khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, tăng cường thực hiện giải pháp quản lý nhu cầu điện và điều chỉnh phụ tải điện; (5) An toàn sử dụng điện sau công tơ và bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy điện trong giai đoạn xây dựng và vận hành công trình thủy điện.
Anh Thư - Trung tâm Thông tin